Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh

Thứ hai 06/06/2022 13:00

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1370/KH-UBND ngày 2/6/2022 về triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê chúc mừng công nhân, viên chức, lao động có thành tích xuất sắc trong xây dựng gia đình tiêu biểu giai đoạn 2016 - 2020.

Nhằm quán triệt, phổ biến, triển khai kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình; chú trọng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 theo Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ để tổ chức thực hiện hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác chỉ đạo của các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, các cá nhân, gia đình và cộng đồng về tầm quan trọng của công tác gia đình, góp phần xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội.

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, nội dung trong kế hoạch phải phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm; lồng ghép với các nội dung, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể, nâng cao nhận thức, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về giá trị gia đình trong tình hình mới; xây dựng môi trường gia đình văn minh, hạnh phúc, tạo điều kiện cho mọi thành viên được thụ hưởng phát triển toàn diện; nâng cao năng lực quản lý nhà nước về gia đình; phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư, huy động xã hội hóa, phát triển lĩnh vực gia đình.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng cơ quan thông tin tuyên truyền, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp tăng cường tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác gia đình; phát huy mạnh mẽ vai trò của cơ quan báo chí trong việc giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả; tổng hợp kết quả thực hiện và định kỳ báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh; xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình thuộc lĩnh vực gia đình. Truyền thông, giáo dục về gia đình; chuyển đổi số dữ liệu về gia đình khi có hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hướng dẫn, triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”; khuyến khích sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ đề tôn vinh, phát huy giá trị gia đình; nêu cao vai trò, trách nhiệm của gia đình trong gìn giữ di sản văn hóa dân tộc, kế thừa, phát triển văn hóa dân gian, xây dựng phong trào văn hóa cơ sở, phong trào thể dục, thể thao và ứng xử văn minh trong du lịch, hưởng thụ văn hóa.

Tuyên truyền, giáo dục về hôn nhân và gia đình nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, phòng ngừa phát sinh tiêu cực trong hôn nhân có yếu tố nước ngoài bảo đảm phù hợp với địa phương. Hướng dẫn, tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình.

Rà soát, đề xuất các giải pháp quản lý nhằm đổi mới, kiện toàn tổ chức, bộ máy thực hiện công tác gia đình các cấp bảo đảm tinh gọn, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả, có sự gắn kết nội dung gia đình với các lĩnh vực liên quan. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình tại địa phương. Tham mưu UBND tỉnh tiến hành sơ kết 5 năm, tổng kết 10 năm theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, Thành phố tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp, xây dựng kế hoạch thực hiện tại đơn vị, địa phương. Đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn lực cho công tác gia đình, quan tâm tổ chức hỗ trợ cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn, chăm lo cho gia đình chính sách, người cao tuổi, người già cô đơn. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp đối với nạn nhân bạo lực gia đình; chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình…

P.V

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh