Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Chủ nhật 12/09/2021 06:00

Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU lãnh đạo thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Nội dung Chỉ thị như sau:

Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 40-CT/TW) đạt được nhiều kết quả quan trọng; tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội thường xuyên được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phát huy tốt vai trò và sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị trong thực hiện huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội, đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng chính sách, người nghèo, góp phần tạo việc làm, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, một số cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm đúng mức đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Việc bố trí nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện chương trình tín dụng chính sách xã hội ở một số địa phương có lúc chưa kịp thời; việc lồng ghép các chương trình, đề án, dự án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội với sử dụng và phát huy hiệu quả vốn tín dụng chính sách xã hội còn hạn chế. Công tác phối hợp giữa các cấp, ngành, đoàn thể với Ngân hàng Chính sách xã hội cùng cấp trong tuyên truyền, phổ biến, thực hiện tín dụng chính sách xã hội chưa thật sự chặt chẽ, hiệu quả.

Để thực hiện có hiệu quả Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (sau đây gọi tắt là Kết luận số 06-KL/TW), Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục quán triệt sâu rộng nội dung Chỉ thị 40-CTTW, Kết luận số 06- KL/TW của Ban Bí thư và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về tín dụng chính sách xã hội đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền về vị trí, vai trò, ý nghĩa nhân văn của tín dụng chính sách xã hội trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tăng trưởng kinh tế đi đôi với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và trong việc hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách phát triển kinh tế, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Các cấp ủy, chính quyền cần xác định công tác tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021- 2030, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành hoặc đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách liên quan đến tín dụng chính sách xã hội nhằm huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn lực tín dụng chính sách xã hội; tạo điều kiện thuận lợi cho Ngân hàng Chính sách xã hội mở rộng huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân và xã hội; từng bước mở rộng đối tượng chính sách xã hội được vay vốn, nâng mức cho vay, thời hạn cho vay phù hợp với mục tiêu các chương trình mục tiêu quốc gia và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 và hằng năm, xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách, cân đối nguồn lực, ưu tiên bố trí ngân sách địa phương ủy thác và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định sang Ngân hàng Chính sách xã hội nhằm bổ sung nguồn vốn cho người nghèo, đối tượng chính sách được vay vốn tín dụng chính sách xã hội; phấn đấu đến hết năm 2025, tổng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội chiếm tỷ trọng từ 5% trở lên trong tổng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh.

3. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp, nhất là phát huy vai trò thành viên Ban đại diện là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách xã hội; xác định đây là một nội dung công tác thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các cấp. Chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội trong quản lý, nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội. Xây dựng, lồng ghép mô hình, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững của địa phương với việc sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội.

4. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình tổ chức và phương thức quản lý tín dụng chính sách xã hội đặc thù; chủ động thực hiện tốt việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn có hiệu quả; có giải pháp phát triển các sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ đem lại tiện ích cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan tham mưu, báo cáo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn lực; nghiên cứu, xây dựng và ban hành các đề án, cơ chế chính sách mới phục vụ người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh phù hợp từng giai đoạn.

5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về tín dụng chính sách xã hội đến đoàn viên, hội viên và nhân dân. Tích cực phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ, bảo đảm quyền được tiếp cận chính sách đối với các đối tượng của tổ chức mình; tham mưu, đề xuất hình thức phù hợp để tổ chức vận động, huy động sự đóng góp của các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp và các cá nhân bổ sung nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội. Thực hiện tốt công tác nhận ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội, nắm chắc tình hình sử dụng vốn của người vay; tăng cường kiểm tra, giám sát, hỗ trợ người vay về kinh nghiệm sản xuất, khoa học kỹ thuật, giúp người vay sử dụng vốn vay hiệu quả, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

6. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp để phổ biến sâu rộng nội dung Kết luận số 06-KL/TW và Chỉ thị này đến các tầng lớp nhân dân nhằm phát huy vai trò và sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị trong thực hiện huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội; phản ánh, lan tỏa những tấm gương, mô hình, cách làm hiệu quả trong phát huy giá trị vốn vay tín dụng chính sách xã hội để vươn lên thoát nghèo bền vững.

7. Giao Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo việc thực hiện Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị này, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

                                                    T/M BAN THƯỜNG VỤ

                                                  BÍ THƯ

                                                   Đã ký

                                                     Lại Xuân Môn

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*)

  (*)

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh