Ký sự: "Khúc tráng ca Biên giới thu đông 1950" (Tập 5)

Các Video đã đăng