Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Cao Bằng lần thứ 9

Chủ nhật 29/03/2020 15:00

Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Cao Bằng lần thứ 9 (2019-2020) đã ban hành Thể lệ Cuộc thi

THỂ LỆ

CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG

TỈNH CAO BẰNG LẦN THỨ 9 (2019 - 2020)

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 44 /QĐ-BTC ngày 19 / 3 /2020

của Ban Tổ chức Cuộc thi)

 

Điều 1. Tôn chỉ, mục đích

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Cao Bằng lần thứ 9 năm 2019 - 2020 (Sau đây gọi tắt là Cuộc thi) nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng, tạo cơ hội để các em say mê khoa học, nuôi dưỡng ước mơ trở thành nhà sáng chế, nhà khoa học trong tương lai.

Cuộc thi tạo điều kiện, môi trường cho thanh thiếu niên, nhi đồng phát huy năng lực sáng tạo góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương và đào tạo nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao.

Điều 2. Cơ quan tổ chức và phối hợp

1. Cơ quan tổ chức gồm:

- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cao Bằng;

- Sở Khoa học và Công nghệ;

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

2. Cơ quan phối hợp gồm:

- Sở Tài chính;

- Sở Nội vụ;

- Đài Phát thanh - Truyền hình Cao Bằng;

- Báo Cao Bằng.

Điều 3. Ban Tổ chức Cuộc thi

1.     Ban Tổ chức là đại diện lãnh đạo của các cơ quan sau:

- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật;

- Sở Khoa học và Công nghệ;

- Tỉnh Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Sở Tài Chính;

- Sở Nội vụ;

- Đài Phát thanh - Truyền hình Cao Bằng;

- Báo Cao Bằng.

2. Ban Tổ chức Cuộc thi Quyết định thành lập Ban Thư ký; Ban Giám khảo; Quy định về đánh giá, chấm điểm; Quyết định trao giải thưởng và thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc thành lập Ban tổ chức Cuộc thi.

3. Cơ quan Thường trực: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cao Bằng.

Điều 4. Đối tượng dự thi

Là các em thanh thiếu niên và nhi đồng từ 6 đến 19 tuổi đều có quyền dự thi (các em có ngày sinh từ 31/7/2001 đến 31/7/2014). Khuyến khích các em nhỏ tuổi, các em là người dân tộc thiểu số ít người tham gia.

Điều 5Lĩnh vực dự thi

Các mô hình, sản phẩm Cuộc thi thuộc 05 lĩnh vực sau đây:

1. Đồ dùng dành cho học tập;

2. Phần mềm tin học;

3. Sản phẩm thân thiện với môi trường;

4. Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em;

5. Các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Điều 6. Yêu cầu và tiêu chuẩn đánh giá đối với sản phẩm dự thi

1. Các sản phẩm dự thi phải phù hợp với lĩnh vực dự thi, có tính mới, tính sáng tạo.

2. Các sản phẩm dự thi phải có mô hình. Mô hình, sản phẩm dự thi phải được thực hiện theo đúng ý tưởng của người dự thi.

3. Mô hình, sản phẩm dự thi được làm từ nguyên vật liệu sẵn có hoặc tận dụng những phế liệu và không nguy hại, là các mô hình thông minh, hữu ích, dụng cụ đa năng, các thiết bị máy móc, rô bốt, thiết bị tự động hoá, sản phẩm tin học, phần mềm điều khiển trong các lĩnh vực nêu tại Điều 5 của Thể lệ này.

4. Mô hình, sản phẩm bắt buộc phải có 01 bản thuyết minh, hình ảnh kèm theo. Bản thuyết minh phải nêu rõ ý tưởng sáng tạo, vật liệu chế tạo, cách sử dụng vận hành, tính mới, tính sáng tạo, khả năng áp dụng.

5. Mô hình, sản phẩm có kích thước không quá 0,5m x 0,5m x 0,5m và  nặng dưới 10kg thì gửi cho Ban Tổ chức, nếu kích thước mô hình, sản phẩm lớn hơn 0,5m x 0,5m x 0,5m và nặng hơn 10kg  thì tác giả gửi bằng video clip và có hình ảnh kèm theo (video clip phải thể hiện rõ quá trình lắp ráp, vận hành của sản phẩm).

6. Người dự thi không được sao chép nguyên bản mô hình trên mạng Internet hoặc các mô hình, sản phẩm đã đạt giải Cuộc thi trước và các Cuộc thi khác từ cấp tỉnh trở lên thì không được tham gia Cuộc thi.

Điều 7. Yêu cầu đối với người dự thi

1. Người dự thi có độ tuổi quy định tại Điều 4 của Thể lệ này.

2. Người dự thi có thể là cá nhân hoặc nhóm, tập thể (trường hợp có nhiều tác giả tham gia, chỉ được ghi trong phiếu dự thi tối đa 05 tác giả, có tỷ lệ % đóng góp).

3. Người dự thi được quyền nhờ sự giúp đỡ của người khác làm sản phẩm theo đúng ý tưởng sáng tạo của mình (trừ lĩnh vực phần mềm tin học).

4. Người dự thi phải làm phiếu tham dự Cuộc thi (theo mẫu).

Điều 8Hồ sơ tham dự Cuộc thi

   Hồ sơ của một mô hình, sản phẩm gồm có:

 1. Phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi (01 phiếu theo mẫu);

 2. Mô hình, sản phẩm dự thi. Đối với lĩnh vực phần mềm tin học phải gửi kèm theo mã nguồn, chương trình cài đặt và hướng dẫn;

3. Bản thuyết minh, hình ảnh kèm theo (04 bản thuyết minh theo mẫu);

4. Ảnh tác giả (mỗi tác giả nộp 2 ảnh cỡ 4cm x 6cmghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh ở mặt sau);

5. Bản sao giấy khai sinh của người dự thi (mỗi tác giả nộp 01 bản photocopy);

Ban Tổ chức không trả lại hồ sơ và mô hình sản phẩm dự thi.

Ghi chú: Ban Tổ chức Cuộc thi toàn quốc không nhận trực tiếp hồ sơ do các cá nhân, đơn vị gửi. Nếu tỉnh không có Ban Tổ chức Cuộc thi thì người dự thi mới nộp trực tiếp hồ sơ, mô hình, sản phẩm cho Ban Tổ chức Cuộc thi toàn quốc (Quỹ VIFOTEC).

Điều 9Giải thưởng

Thực hiện theo Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2019 Quy định một số mức chi cho hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng như sau:

- 01 giải Đặc biệt, trị giá: 8.000.000đ;

- 05 giải Nhất, mỗi giải trị giá: 6.000.000đ;

- 10 giải Nhì, mỗi giải trị giá: 4.000.000đ;

- 15 giải Ba, mỗi giải trị giá: 3.000.000đ;

- 30 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá: 2.000.000đ.

 Ban Tổ chức được điều chỉnh cơ cấu các giải thưởng đối với các mô hình sản phẩm đạt giải nhưng không được vượt quá tổng mức kinh phí cho giải thưởng đã được phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.

Các giải thưởng bao gồm: Tiền thưởng, Giấy chứng nhận và hoa của Ban Tổ chức.

Ban Tổ chức đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho các tác giả, nhóm tác giả có mô hình, sản phẩm đạt giải Đặc biệt, giải Nhất cấp tỉnh; giải Nhất, giải Nhì, giải Ba toàn quốc theo Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng.

Tặng Giấy khen của Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật cho đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền và tổ chức Cuộc thi (nếu có).

Ngoài các giải thưởng nêu trên, các đơn vị, tổ chức khác có thể trao một số giải phụ (nếu có).

Kết thúc chấm giải, Ban Tổ chức lựa chọn các mô hình, sản phẩm đạt giải cao tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 16  

Điều 10. Thời gian tổ chức, nơi nhận hồ sơ dự thi

1. Thời gian tổ chức: Từ tháng 11/2019 đến tháng 11/2020

- Phát động Cuộc thi: Tháng 11/2019.

- Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ dự thi: Hết ngày 30/6/2020 (Tính theo dấu bưu điện). Quá thời hạn trên, Ban Tổ chức không nhận hồ sơ.

- Tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi: Tháng 11/2020.

2. Nơi nhận hồ sơ  dự thi:

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cao Bằng

Địa chỉ: 070B phố Vườn Cam, phường Hợp Giang, thành phố  Cao Bằng

Điện thoại: 0206.3952.680; 0206. 3882 363

Email: lienhiephoicb@gmail.com

Điều 11. Tổ chức thực hiện

1. Ban Tổ chức Cuộc thi của tỉnh

- Tiếp nhận các mô hình, sản phẩm và phân loại theo lĩnh vực dự thi.

- Thành lập Ban Thư ký, Ban Giám khảo, Ban hành Quy định chấm điểm; Kế hoạch tổ chức chấm giải; Quyết định trao giải thưởng Cuộc thi.

- Tổ chức chấm thi tháng 7 năm 2020.

- Xét giải và hoàn thiện hồ sơ tham dự Cuộc thi toàn quốc tháng 8/2020.

- Ban hành Quyết định giải thưởng tháng 9/2020.

- Tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi tháng 11/2020.

2. Ban Tổ chức Cuộc thi các huyện, thành phố

-  Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi cấp huyện, thành phố và tổ chức Cuộc thi theo Thể lệ. Chỉ đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nội dung Cuộc thi.

- Tuyên truyền vận động học sinh các trường học và thanh thiếu niên, nhi đồng tham gia Cuộc thi.

- Tiếp nhận các mô hình, sản phẩm và lựa chọn mô hình, sản phẩm chất lượng cao gửi Ban Tổ chức Cuộc thi của tỉnh.

Điều 12. Điều khoản thi hành

Thể lệ này đã được thông qua Ban Tổ chức Cuộc thi và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện, nếu có điểm nào chưa hợp lý, Ban Thư ký tổng hợp trình Trưởng Ban Tổ chức xem xét, sửa đổi cho phù hợp với thực tế./.

 

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh