Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thứ tư 16/06/2021 11:00

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập biểu quyết thông qua ngày 12/5/2006; được sửa đổi bổ sung năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (ĐHĐCĐ) của Công ty như sau:

1. Thời gian: 13h30, ngày 24/6/2021 (Thứ năm).

2. Địa điểm: Hội trường tầng III Khách sạn Bằng Giang - Địa chỉ: Số 001 - phố Kim Đồng - phường Hợp Giang - thành phố Cao Bằng - tỉnh Cao Bằng.

3. Nội dung:

- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 – Phương hướng nhiệm vụ năm 2021;

- Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 – Phương hướng nhiệm vụ năm 2021;

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020;

- Thông qua việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;

- Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021;

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;

- Thông qua Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng “Dự án khai thác quặng thiếc sa khoáng Nậm Kép, thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng”;

- Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty;

- Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung năm 2021;

- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng;

- Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng;

- Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng;

- Thông qua thay đổi nhân sự đại diện tham gia HĐQT và đề cử bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021.

4. Điều kiện tham dự:

- Là cổ đông của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng có mặt trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 14/4/2021 theo Thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

- Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản.

- Lưu ý: Các cổ đông đã gửi giấy xác nhận tham dự hoặc giấy ủy quyền tham dự tính đến thời điểm 08h00 ngày 12/5/2021 theo Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số: 235/TB-KSLK ngày 23/4/2021 sẽ vẫn còn hiệu lực.

5. Đăng ký tham dự và góp ý nội dung ĐHĐCĐ:

Để ĐHĐCĐ được tổ chức thành công, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi: Đăng ký tham dự/Giấy ủy quyền; Ý kiến đóng góp về chương trình, nội dung và các dự thảo trình ĐHĐCĐ theo các mẫu đính kèm trước 17h00 ngày 22/6/2021 tới địa chỉ:

- Phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng; Địa chỉ phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng hoặc Văn phòng đại diện tại thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng;

- Điện thoại 02063.505.505                    Fax: 02063.852.579

- Người liên hệ trực tiếp Ông Nguyễn Văn Biên - Thư ký Công ty; Số điện thoại: 0978.173.089.

6. Tài liệu Đại hội: Toàn bộ tài liệu ĐHĐCĐ được đăng tải trên website của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng tại địa chỉ: http://cmamc.com.vn.

Trân trọng kính mời!

 

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

                           Bùi Tiến Hải

 

 

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh