Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

Thứ hai 04/04/2022 15:00

 Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

 Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thành lập biểu quyết thông qua ngày 12/5/2006; được sửa đổi, bổ sung năm 2021.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty như sau:

1. Thời gian: 07h30, ngày 26/4/2022 (Thứ ba).

2. Địa điểm: Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng, thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

3. Nội dung:

- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm kỳ năm 2016 - 2021. Kế hoạch SXKD năm 2022 và nhiệm kỳ năm 2022 - 2027;

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022, nhiệm kỳ 2022 - 2027;

- Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS 2021 và đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021;

- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;

- Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;

- Thông qua Tờ trình về việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;

- Thông qua Tờ trình về việc thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022;

- Thông qua Tờ trình thông qua danh sách nhân sự bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027.

4. Điều kiện tham dự:

- Là cổ đông của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng có mặt trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 04/4/2022 theo Thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

- Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản (theo mẫu gửi kèm).

5. Đăng ký tham dự và góp ý nội dung ĐHĐCĐ:

Để ĐHĐCĐ được tổ chức thành công, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi: Đăng ký tham dự/Giấy ủy quyền; Ý kiến đóng góp về chương trình, nội dung và các dự thảo trình ĐHĐCĐ theo các mẫu đính kèm trước 08h00 ngày 22/4/2022 tới địa chỉ:

- Phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng; Địa chỉ Phố Kim Đồng, Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng hoặc Văn phòng đại diện tại Thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng;

- Điện thoại 02063.505.505                    Fax: 02063.852.579

- Người liên hệ trực tiếp Ông Nguyễn Văn Biên - Thư ký Công ty; Số điện thoại: 0978.173.089.

6. Tài liệu Đại hội: Toàn bộ tài liệu ĐHĐCĐ được đăng tải trên website của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng tại địa chỉ: http://cmamc.com.vn.

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời họp.

Trân trọng kính mời!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

                                                                           

Lý Xuân Tuyên

 

 

 

 

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh