Cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, người dân trên địa bàn tỉnh đã có ý thức hạn chế ra ngoài đường nếu không thật sự cần thiết, nhiều hàng quán đóng cửa, lực lượng chức năng nỗ lực triển khai các nhiệm vụ được phân công để chủ động phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 xâm nhập vào địa bàn tỉnh.

                                                                                       Phóng viên Điện tử

Các Album đã đăng