Nặm Lìn - địa chỉ đỏ mãi tỏa sáng

Ngày 1/4/1930, Chi độ Đảng cộng sản đầu tiên của tỉnh Cao Bằng được thành lập tại Nặm Lìn thuộc thôn Hào Lịch, xã Hoàng Tung (Hòa An) - nơi đây trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống và tinh thần yêu nước, niềm tự hào đối với thế hệ trẻ quê hương cách mạng.

                                                                                                 Thế Hiển

Các Album đã đăng