Nét đẹp nhà sàn đá của người Tày, Nùng ở Cao Bằng

Những ngôi nhà sàn đá của người Tày, Nùng ở Cao Bằng là một không gian sống có từ lâu đời gắn với phong tục tập quán, điều kiện sống, lao động, sản xuất. Ngôi nhà sàn đá có giá trị không thể đo lường bằng vật chất cụ thể vì nó đại diện cho một cộng đồng dân tộc, có quy tắc, có không gian riêng, mỗi không gian lại gắn liền với một văn hóa ứng xử khác nhau, chứa đựng nét văn hóa giàu bản sắc và ý nghĩa nhân văn.

                                                                                             Xuân Lam

Các Album đã đăng