Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

Sáng ngời niềm tin quyết thắng, tô thắm truyền thống Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng, vượt lên những khó khăn, cán bộ, chiến sĩ quần đảo Trường Sa luôn vững chắc tay súng xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

                                                                                 Thanh Hiền - Tiến Quyết

Các Album đã đăng