Nông thôn mới ở Hồng Việt

Sau hơn 6 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Hồng Việt (Hòa An) đã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới. Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, cơ sở hạ tầng được cải thiện đáng kể, đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên. Hồng Việt đã và đang khẳng định bước chuyển mình mạnh mẽ trong công cuộc đổi mới.

                                                                                                                P.V

Các Album đã đăng