Gập ghềnh Tả Xáy

Xóm vùng cao Tả Xáy, xã Xuân Trường (Bảo Lạc) hiện có 40 hộ dân đều là người Mông sinh sống. Xóm chưa có đường giao thông, thiếu nước sinh hoạt, chưa có điện lưới quốc gia. Cuộc sống của bà con còn gặp nhiều khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 85% số hộ.

                                                                                                                              Thế Hiển

Các Album đã đăng