Đào Ngạn xây dựng nông thôn mới

Được chọn làm xã điểm về xây dựng nông thôn mới của huyện Hà Quảng, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đào Ngạn đã phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, phát huy nội lực, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay, xã đạt 10/19 tiêu chí, phấn đấu hết năm 2017, đạt chuẩn nông thôn mới.
                                                                                                             Huy Bình

Các Album đã đăng