Khởi sắc Hưng Đạo

Xã Hưng Đạo được chọn là xã điểm nông thôn mới của Thành phố. Từ khi thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn ở xã có nhiều đổi thay rõ nét, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên. Đến nay, xã hoàn thành 16/19 tiêu chí XDNTM, phấn đấu đến năm 2020, xã đạt đủ 19 tiêu chí về XDNTM.
                                                                                                            P.V

Các Album đã đăng