Đào Ngạn xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, được sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, Đảng bộ và nhân dân xã Đào Ngạn (Hà Quảng) đã và đang phát huy mọi nguồn lực, thi đua lao động sản xuất, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt. Đến nay, xã hoàn thành 12/19 tiêu chí XDNTM.
                                                                                                                            P.V

Các Album đã đăng