Đổi thay ở Quảng Uyên

Nhờ nỗ lực thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, đến nay, huyện Quảng Uyên đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Cơ sở hạ tầng phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất được quan tâm đầu tư. Giữ gìn và phát huy hiệu quả các làng nghề truyền thống: nghề rèn xã Phúc Sen, nghề làm hương xã Quốc Dân, nghề làm ngói máng xã Tự Do... Năm 2015, thu ngân sách ước đạt 14,1 tỷ đồng; tăng trưởng kinh tế bình quân 20,2%/năm...
                                                                                             Văn Hiếu

Các Album đã đăng