Pác Bó - nơi lưu dấu chân Người

Hang Cốc Bó, suối Lê-nin, núi Các-mác... nằm trong Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà (Hà Quảng) - gắn liền với một giai đoạn lịch sử đặc biệt quan trọng của cách mạng Việt Nam. Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước trở về Tổ quốc lãnh đạo nhân dân đấu tranh cách mạng, giành độc lập tự do cho dân tộc. Khu di tích là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng Việt Nam cho các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. 
                                                                                                               Vũ Tiệp

Các Album đã đăng