Khó khăn ở Nà Van

Xóm Nà Van, xã Hồng Trị (Bảo Lạc) hiện có 70 hộ, 333 nhân khẩu là dân tộc Lô Lô. Đời sống bà con còn nhiều khó khăn, xóm chưa có điện, nước sinh hoạt; canh tác trên đất nương rẫy, độ dốc cao (2 - 3 năm đất bạc màu không canh tác được), năng suất cây trồng thấp. Do thiếu đất canh tác, hằng năm hầu hết các hộ đều thiếu lương thực.

                                                                                                                      Hoàng Trọng

Các Album đã đăng