Phúc Sen ngày mới

Đảng bộ và nhân dân xã Phúc Sen (Quảng Uyên) đang phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, đoàn kết, tập trung thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay, xã hoàn thành 13/19 tiêu chí XDNTM, phấn đấu đến năm 2015, cơ bản đạt 19/19 tiêu chí về XDNTM.
                                                                                                                                                P.V

Các Album đã đăng