Hoàng Đình Giong - người cộng sản đầu tiên của Cao Bằng

Cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Hoàng Đình Giong -người cộng sản đầu tiên của Cao Bằng gắn liền với những chiến công hiển hách của dân tộc, đất nước, quê hương cách mạng Cao Bằng. Với những công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đồng chí được Đảng và Nhà nước truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh; danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.          P.V

Các Album đã đăng