Triệu Ẩu xây dựng nông thôn mới

Được chọn là xã điểm của huyện Phục Hòa trong phong trào xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ và nhân dân xã Triệu Âu đã phát huy mọi nguồn lực, đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt. Đến nay, xã hoàn thành 7/19 tiêu chí XDNTM, phấn đấu đến năm 2015, cơ bản đạt 70% tiêu chí về XDNTM.                      P.V

Các Album đã đăng