Báo Cao Bằng - 50 năm xây dựng và trưởng thành

Ngày 1/4/1964, Báo Cao Bằng ra số báo đầu tiên với danh nghĩa chính thức là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Cao Bằng, theo Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng khóa VI. Từ đó đến nay, trải qua 50 năm, Báo Cao Bằng đã không ngừng phát triển và trưởng thành, làm tốt vai trò và sứ mệnh cao cả là người chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển của tỉnh.                 P.V               

Các Album đã đăng