Nghề chạm Bạc của người Dao

Duy trì và phát triển nghề truyền thống là việc làm cần thiết để gìn giữ và phát huy tinh hoa văn hóa truyền thống của các dân tộc. Tại xã Thái Học, huyện Nguyên Bình hiện nay vẫn duy trì được nghề trạm bạc truyền thống hàng trăm năm của người Dao.

Thanh Loan – Huy Hùng

Các Album đã đăng