Rau xanh từ nhà ra phố

Để phát triển kinh tế, nông dân Thành phố, nhất là khu vực dọc hai bên bờ sông Hiến, sông Bằng đã khai thác thế mạnh đất đai thuận lợi trồng rau màu. Nhờ trồng rau, nhiều hộ dân đã xoá đói giảm nghèo, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.                                                                     P.V

Các Album đã đăng