Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT

Thứ sáu 13/05/2022 14:33

Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch số 137-KH/TU ngày 9/5/2022 về thưc hiện Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thưc hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (gọi tắt là Liên hiệp Hội) Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Chương trình phối hợp khoa học và công nghệ giữa các sở, ngành nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

Với mục đích quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của Kết luận số 93, Chỉ thị số 42 nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng trong tỉnh về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Liên hiệp Hội Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, tầm quan trọng của Liên hiệp Hội trong tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Bảo đảm sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, vai trò quản lý của chính quyền trong việc xây dựng Liên hiệp Hội, đội ngũ trí thức tỉnh tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong hoạt động của Liên hiệp Hội và các hội thành viên; phát huy vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết rộng rãi; thu hút đông đảo đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ cống hiến tài năng, trí tuệ đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Nội dung, giải pháp chủ yếu: Tăng cường sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự quản lý‎ của chính quyền và sư phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành trong tỉnh đối với hoạt động của Liên hiệp Hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân về vị trí, vai trò của Liên hiệp Hội. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy và cán bộ Liên hiệp Hội, các tổ chức Hội thành viên. Đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; mở rộng, đa dạng hóa các hình thức, nâng cao hiệu quả hợp tác về khoa học và công nghệ.

Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục phổ biến, quán triệt, triển khai hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp đề ra, cụ thể hóa thành chương trình thực hiện phù hợp với tình hình xây dựng tổ chức, phát triển khoa học và công nghệ của mỗi địa phương, đơn vị.

Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách và các văn bản liên quan đến hoạt động của Liên hiệp Hội, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện tốt Kết luận số 93, Chỉ thị số 42; tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể theo kế hoạch; rà soát, bổ sung, ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp với tính chất đặc thù của Liên hiệp Hội. Đảng đoàn Liên hiệp Hội chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai hiệu quả Kết luận số 93.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng các địa phương, đơn vị, các ngành tư tưởng, văn hóa, khoa giáo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Kết luận số 93, kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kết luận số 93.

P.V

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh