Bạn đang xem: Trang chủ » Hồ sơ - Tư liệu

Phát huy vai trò quan trọng trong đại đoàn kết toàn dân

Thứ năm 18/11/2021 10:00

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam đã ra sức hoạt động, khơi dậy tinh thần yêu nước, phát huy sức mạnh vĩ đại của khối đại đoàn kết dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại, góp sức đưa con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế đồng minh, hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, đánh dấu sự phát triển về chất của phong trào yêu nước, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Tiếp đó, ở mỗi thời kỳ khác nhau có những hình thức và tên gọi tổ chức cụ thể khác nhau phù hợp với nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng như: Phản đế liên minh (1935), Mặt trận thống nhất dân chủ Đông Dương (1938), Mặt trận Dân tộc thống nhất phản đế (1940), Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (1941), Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam (1946), Mặt trận Liên - Việt (1951), Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1955), Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (1960) và Liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hoà bình Việt Nam (1968), là sự vận dụng mềm dẻo, linh hoạt, sáng tạo phù hợp với từng thời kỳ đấu tranh của cách mạng Việt Nam. Trong mọi hoàn cảnh khó khăn, thách thức, Mặt trận luôn là nơi khơi dậy và phát huy lòng yêu nước của người Việt Nam; tập hợp và tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc và xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân.

Sau khi cả nước đã được độc lập, sự thống nhất và toàn vẹn của một quốc gia đòi hỏi hợp nhất 3 tổ chức mặt trận. Nhằm đáp ứng yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới, Đại hội Mặt trận Dân tộc thống nhất họp từ 31/1 - 4/2/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất ba tổ chức Mặt trận ở hai miền Nam Bắc nước ta thành một tổ chức Mặt trận Dân tộc thống nhất duy nhất lấy tên là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống nhất ý chí của tất cả các tổ chức của các giai tầng trong xã hội, các cá nhân tiêu biểu của các dân tộc, tôn giáo, tầng lớp, các vị lãnh đạo tiêu biểu cho ý chí đoàn kết của dân tộc, luôn phấn đấu xây dựng khối Đại đoàn kết dân tộc vững mạnh thực hiện lời dạy của Hồ Chí Minh vị lãnh tụ của toàn dân tộc: "Mục đích phấn đấu của Mặt trận Dân tộc thống nhất là xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh".

Bà con xóm Quang Thượng, xã Quang Thành (Nguyên Bình) biểu diễn văn nghệ trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trải qua 91 năm ra đời và phát triển (18/11/1930 - 18/11/2021) với nhiều tên gọi khác nhau, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc, nhân lên tinh thần yêu nước, tập hợp các tầng lớp Nhân dân thành một lực lượng hùng mạnh để đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai vận động nhân dân thực hiện nhiều phong trào thi đua yêu nước đạt hiệu quả thiết thực, mang lại lợi ích cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn của tỉnh. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do MTTQ các cấp chủ trì phối hợp thực hiện là một cuộc vận động lớn, mang tính toàn dân, toàn diện với các nội dung thiết thực liên quan đến mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội và các chương trình kinh tế, an ninh trật tự của tỉnh. Qua đó, làm cho đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định và giữ vững, nhân dân đoàn kết gắn bó xây dựng đời sống văn hóa, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và nâng cao.

Đặc biệt, 2 năm qua, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, với tinh thần tương thân, tương ái, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động và giám sát công tác phòng, chống dịch từ cơ sở; kết nối sự chung tay, huy động sự vào cuộc của các tổ chức, cá nhân tham gia công tác phòng, chống đại dịch COVID-19. Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đợt cao điểm quyên góp ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19, từ ngày 10/6/2021 đến nay, toàn tỉnh quyên góp, ủng hộ được trên 7,3 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ vận động, Ủy ban MTTQ tỉnh tham mưu cho lãnh đạo tỉnh, Ban Chỉ đạo Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh phân bổ, hỗ trợ các đơn vị tuyến đầu chống dịch kịp thời, hiệu quả. MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, chung sức, đồng lòng cùng với Đảng, chính quyền trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021), “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư”, khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Chính sách Mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng”, MTTQ các cấp tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân thực hiện có kết quả các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước; chung sức, đồng lòng tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động. Hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

M.T

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh