Bạn đang xem: Trang chủ » Hồ sơ - Tư liệu

Phát huy truyền thống, chủ động, sáng tạo thực hiện có hiệu quả công tác tuyên giáo

Thứ sáu 30/07/2021 06:00

Cách đây 91 năm, ngày 1/8/1930, nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, Ban Cổ động và Tuyên truyền xuất bản tài liệu mang tên “Ngày quốc tế đỏ 1/8”. Đây là tài liệu duy nhất và sớm nhất còn lưu giữ đến nay đề rõ “Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ấn hành”. Tài liệu tạo được tiếng vang lớn, có sức cổ vũ mạnh mẽ quần chúng đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Từ đó, ngày 1/8 trở thành một mốc son lịch sử, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa đối với công tác tuyên giáo (CTTG) của Đảng.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bế Thanh Tịnh phát biểu kết luận Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp tổ chức.

Đánh giá cao sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị (khóa VIII) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm “Ngày truyền thống công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng”. Năm 2007, sau khi hợp nhất Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm “Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”.

Trong suốt 91 năm song hành cùng dân tộc, trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, CTTG cũng luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng và là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng và chế độ. Cùng với sự trưởng thành và lớn mạnh của CTTG cả nước, ngành Tuyên giáo tỉnh Cao Bằng ngày một trưởng thành, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong 30 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, CTTG phát huy tốt nhiệm vụ giáo dục chủ nghĩa yêu nước, động viên sức mạnh của toàn dân chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc và dân tộc. 

Thực hiện chủ trương của Trung ương, tháng 5/1948, Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Cao Bằng được thành lập. Từ đây, tỉnh ta có cơ quan tham mưu chuyên sâu của Đảng bộ về công tác tuyên huấn, trực tiếp chỉ đạo và thực hiện CTTG trong toàn tỉnh. Đó là một nhân tố quan trọng góp phần đưa phong trào thi đua kháng chiến kiến quốc đạt nhiều kết quả, thực hiện tốt nhiệm vụ vừa là hậu phương, vừa là tiền tuyến của cuộc kháng chiến.

Trải qua nhiều tên gọi khác nhau, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy qua các thời kỳ có khác nhau, song về cơ bản, chức năng tham mưu chiến lược cho Đảng bộ tỉnh trên mặt trận chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương là thống nhất và xuyên suốt.

Ngành Tuyên giáo ghi đậm dấu ấn trên những trang vàng của Đảng bộ tỉnh, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần lập nên những thắng lợi vang dội như Chiến thắng Biên giới 1950, giải phóng Cao Bằng, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 và Đại thắng mùa Xuân năm 1975, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

35 năm thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng, CTTG đã phát huy vai trò tiên phong trong tuyên truyền, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng, khơi dậy sức sáng tạo và niềm tin, vượt qua khó khăn thách thức, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; tập trung mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trong thời kỳ mới. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra nắm tình hình công tác thông tin cơ sở tại huyện Nguyên Bình.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 7 tháng đầu năm 2021, Ban Tuyên giáo chủ động tham mưu cấp ủy tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh mới ban hành; tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện hiệu quả 6 chương trình trọng tâm của tỉnh; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương. Tham mưu chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Kết quả CTTG góp phần quan trọng tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 18/18 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Thời gian tới, bối cảnh tình hình thế giới, trong nước và trong tỉnh, nhất là với mục tiêu và khát vọng vươn lên của cả dân tộc sẽ tác động mạnh mẽ và đòi hỏi CTTG của Đảng nói chung và hệ thống tuyên giáo các cấp phải chuyển mình, đổi mới, sáng tạo trong tư duy và hành động, đột phá trong cách nghĩ, cách làm, tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, tạo sự đồng thuận trong xã hội, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. CTTG trong thời gian tới cần phải tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:  

Một là, với phương châm CTTG phải đi trước mở đường, Ban Tuyên giáo các cấp phải tích cực, chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất kịp thời với cấp ủy, bám sát nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tiễn của địa phương, hơi thở của đời sống xã hội, để xây dựng nội dung CTTG đi đúng hướng, phục vụ đắc lực cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. 

Hai là, tiếp tục cụ thể hóa những nội dung mới, nhiệm vụ mới trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về công tác chính trị tư tưởng, khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong thời gian qua, tiếp tục đổi mới CTTG bằng việc lượng hóa công việc, lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá và tập trung thực hiện, tạo sự chuyển biến và thúc đẩy các mặt, lĩnh vực CTTG.

Ba là, đổi mới phương thức tiến hành CTTG theo hướng tiệm cận và ứng dụng tối đa các phương tiện khoa học kỹ thuật tiên tiến, gắn truyền thống với hiện đại; phát huy dân chủ, tăng cường lắng nghe, đối thoại, chia sẻ và nắm bắt kịp thời tư tưởng của nhân dân. Nội dung công tác tư tưởng phải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, cụ thể, thiết thực và phù hợp với từng đối tượng. 

Bốn là, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị chuyên sâu, từng bước chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa, nhiệt huyết, dám nghĩ, dám làm, có chí hướng, niềm tin, trách nhiệm và sáng tạo, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Năm là, tiếp tục đẩy mạnh giáo dục truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng, khát vọng vươn lên của nhân dân các dân tộc Cao Bằng, khơi dậy và phát huy sức mạnh tinh thần, chuyển hóa thành lực lượng vật chất to lớn, thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các hành động cụ thể của cán bộ, đảng viên và nhân dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

Bế Thanh Tịnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh