Bạn đang xem: Trang chủ » Hồ sơ - Tư liệu

Chỉ thị về việc tuyên truyền và tổ chức kỷ niệm 10 năm xây dựng nước Việt Nam DCCH nhân dịp kỷ niệm 19/8 và ngày Quốc khánh 2/9

Thứ năm 19/08/2021 05:00

Nhân kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2021 và Quốc khánh 2/9, được sự đồng ý của lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng về việc công bố toàn văn Chỉ thị số 09 CT/CB, ngày 12/8/1955 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng về việc tuyên truyền và tổ chức kỷ niệm 10 năm xây dựng nước Việt Nam dân chủ cộng hòa nhân dịp kỷ niệm ngày 19/8 và Quốc khánh 2/9, Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Báo Cao Bằng đăng toàn văn Chỉ thị:

ĐẢNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TỈNH ĐẢNG BỘ CAO BẰNG

          Số: 9CT-CB

CHỈ THỊ

V/v tuyên truyền và tổ chức kỷ niệm 10 năm xây dựng nước Việt Nam dân chủ cộng hòa nhân dịp kỷ niệm 19/8 và ngày Quốc khánh 2/9

Năm nay Trung ương quyết định tố chức kỷ niệm 10 năm xây dựng nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vào dịp kỷ niệm 19/8 và ngày Quốc khánh 2/9/55. Theo tinh thần chỉ thị Trung ương, lễ kỷ niệm này có một ý nghĩa chính trị rất quan trọng, có tác dụng lớn để đẩy mạnh công cuộc đấu tranh cho hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, trước mắt là đẩy mạnh đấu tranh để thực hiện hiệp thương để tiến tới thống nhất toàn quốc bằng tổng tuyển cử tự do.

Do đó, công tác tuyên truyền cho lễ kỷ niệm này cần được hết sức đề cao.

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Yêu cầu của công tác tuyên truyền lễ kỷ niệm này không phải chỉ là huy động quần chúng tham gia biểu tình, tổ chức cuộc vui mà chủ yếu là phải nâng cao trình độ chính trị, trình độ tư tưởng quần chúng lên một bước, cụ thể là giáo dục cho quần chúng những tư tưởng căn bản sau đây:

1- Tin tưởng ở chế độ dân chủ cộng hòa của chúng ta ngày càng vũng mạnh, tốt đẹp, trong kháng chiến cũng như trong hòa bình, luôn luôn bảo vệ quyền lợi, mưu hạnh phúc cho nhân dân.

2- Tin tưởng ở lực lượng đoàn kết nhất trí của toàn dân trong mặt trận dân tộc thống nhất càng ngày được mở rộng và củng cố, lực lượng đó đã chiến thắng quân địch, trong kháng chiến, nhất định sẽ thắng lợi trong đấu tranh hòa bình.

3- Tin tưởng và yêu mến quân đội nhân dân đã chiến đấu anh dũng và chiến thắng vẻ vang trong kháng chiến; hiểu rõ quân đội nhân dân ngày càng lớn mạnh là trụ cột bảo vệ hòa bình, bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân.

4- Tin tưởng ở sự lãnh đạo sáng suốt của Hồ Chủ tịch, Đảng và Chính phủ, suốt mười năm nay đã đưa nhân dân ta vượt nhiều khó khăn gian khó, giành những thắng lợi lớn lao về mọi mặt để có ngày nay.

5- Tin tưởng ở lực lượng thống nhất, vững mạnh của phe xã hội chủ nghĩa và dân chủ nhân dân, cùng nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới, đứng đầu là Liên Xô, Trung Quốc luôn luôn sát cánh giúp đỡ và ủng hộ chúng ta trong cuộc kháng chiến trước kia cũng như trong công cuộc kiến thiết hòa bình ngày nay.

Để giáo dục những tư tưởng căn bản đó và nâng cao lòng yêu nước, gây tinh thần phấn khởi của nhân dân, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, làm tròn những nhiệm vụ trước mắt do Trung ương đề ra, nhằm củng cố hòa bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập và dân chủ trong cả nước, chủ yếu là nâng cao ý chí phấn đấu để bảo toàn chủ quyền lãnh thồ, thống nhất đất nước, cụ thể là tích cực củng cố miền Bắc, đấu tranh thực hiện hiệp thương, là nhiệm vụ cấp thiết nhất hiện tại.

II. NÔI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1- Biểu dương thành tích “10 năm xây dưng nước Việt Nam dân chủ cộng hòa” (9 năm kháng chiến và 1 năm xây dựng trong hòa bình về các mặt: Chính trị, quân sự, kinh tế, tài chính, văn hóa, xã hội, ngoại giao). Việc biểu dương thành tích cần có hệ thống và có trọng tâm.

- Về thành tích 9 năm kháng chiến thì chú ý nêu bật những thắng lợi về quân sự, về sản xuất, phát động quần chúng, văn hóa, giáo dục. Về mọi mặt đều cần phải đề cao thành tích và tinh thần chiến đấu của quân dân miền Nam trong cuộc kháng chiến.

- Về thành tích xây dựng trong hòa bình thì chủ yếu là nêu những thành tích thi hành hiệp định đình chiến (về mọi mặt nói chung, nhưng đặc biệt là thành tích tập kết, tiếp quản...) và những thành tích củng cố miền Bắc (về mọi mặt nói chung, nhưng đặc biệt là thành tích về cải cách ruộng đất, sản xuất, chống đói, các công trình kiến thiết lớn...); ngoài ra cần đề cao những thành tích của cuộc đấu tranh chính trị ở miền Nam, của việc mở rộng và củng cố mặt trận, của công tác ngoại giao (đặc biệt là việc Hồ Chủ tịch và phái đoàn ta sang thăm Liên Xô và Trung Quốc).

- Việc biểu dương thành tích không phải chỉ cốt giới thiệu sự việc, số liệu, thống kê, biểu đồ, mà chủ yếu làm cho quần chúng nhận ra sở dĩ ta có thành tích lớn lao đó là do:

+ Tinh thần đoàn kết và ý chí thống nhất của toàn dân từ Bắc chí Nam.

+ Tinh thần chiến đấu anh dũng của quân đội nhân dân.

+ Sự lành đạo sáng suốt của Hồ Chủ tịch, Đảng và Chính phủ.

+ Sự đồng tình ủng hộ của nhân dân thế giới, đặc biệt là sự giúp đỡ vô điều kiện của Liên Xô, Trung Quốc và các nước dân chủ nhân dân khác.

2 - Giáo dục về tình hình và nhiệm vụ công tác trước mắt hiện nay

          - Vạch rõ âm mưu và hành động gây chiến của đế quốc Mỹ, phái thực dân Pháp phản hiệp định và bé lũ tay sai Ngô Đình Diệm đang xúc tiến phá hoại hòa bình thế giới, phá hoại hòa bình thống nhất ở Việt Nam, âm mưu trường kỳ chia cắt nước ta hòng biến miền Nam Việt Nam (và Lào Miên) thành thuộc địa và căn cứ quân sự của chúng.

- Giáo dục cho toàn thể cán bộ, quân đội và nhân dân ta ý thức củng cố ở miền Bác, xây dựng cơ sở vững chắc để đẩy mạnh hơn nữa cuộc đấu tranh nhằm cùng cố hào bình, thực hiện thống nhất.

        3- Giải thích ý nghĩa mục đích ngày kỷ niệm “10 năm xây dựng nước Việt Nam dân chủ cộng hòa” và nhiệm vụ của nhân dân ta đối với ngày đó:

- Làm cho quần chúng nhận rõ ngày kỷ niệm này là một dịp biểu dương thành tích lớn lao, lực lượng đoàn kết vĩ đại và ý chí nỗ lực phấn đấu của quân và dân ta để củng cố hòa bình, thực hiện thống nhất.

- Do nhận rõ ý nghĩa chính trị quan trọng mà động viên quần chúng tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước lập thành tích hưởng ứng ngày kỷ niệm một cách thiết thực; đồng thời động viên quần chúng hăng hái tham gia tổ chức lễ kỷ niệm, phấn khởi đi biểu tình thật hăng hái, đông đảo và trật tự.

III. K HOẠCH TUYÊN TRUYỀN VÀ TỔ CHỨC NGÀY LỄ

1- Trước ngày kỷ niệm:

Từ nay đến 19/8: Đắt đầu phố biến mục đích ý nghĩa và giới thiệu thành tích mọi mặt của nhân dân (tài liệu đưa vào Báo Việt Nam độc lập và Báo Nhân dân) đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đấu tranh thực hiện hiệp thương lấy thành tích chào mừng ngày kỷ niệm. Ngoài ra, Ban Tuyên huấn các huyện chuẩn bị công tác tổ chức ngày kỷ niệm (thành lập Ban tổ chức).

Từ 19/8: Sơ kết phong trào thi đua hưởng ứng ngày kỷ niệm, gây không khí phấn khởi tham gia tổ chức kỷ niệm. Tiếp tục giới thiệu thành tích và giải thích mục đích ý nghĩa. Phổ biến chương trình ngày kỷ niệm và tuyên truyền vận động đông đảo quần chúng đi dự mít tinh, biểu tình. Ở tỉnh gần đến ngày kỷ niệm (tố chức biểu diễn văn nghệ và thể thao thể dục rầm rộ. Ngày kỷ niệm này giữa  lúc nhân dân ăn tết 15/7 ta, các huyện sẽ biến ngày tết tháng 7 thành ngày tết độc lập hoặc ngày kỷ niệm 10 năm xây dựng nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

2- Trong ngày kỷ niệm:

- Huy động quần chúng tham gia biểu tình đông đảo, động viên liên tục để làm cho các quần chúng luôn luôn phấn khởi và thấm nhuần ý nghĩa ngày kỷ niệm, giữ vững kỷ luật, trong khi đi dự lễ.

Ở tỉnh sẽ tổ chức kỷ niệm rộng rãi cho toàn thế cán bộ, công nhân viên của tỉnh, quân đội, học sinh, các chiến sỹ thi đua, nhân dân thị xã và nhân dân toàn huyện Hòa An, 2 xã Đào Ngạn, Phù Ngọc (thuộc huyện Hà Ọuảng), 2 xã Lang Môn, Minh Tâm (thuộc huyện Nguyên Bình), 2 xã Canh Tân, Minh Khai (thuộc huyện Thạch An).

Huyện ủy Hòa An cử 1 đồng chí vào trong Ban tổ chức ở tỉnh. Các huyện Hòa An, Thạch An, Hà Quảng, Nguyên Bình có trách nhiệm tuyên truyền vận động nhân dân, tổ chức và cử cán bộ hướng dẫn nhân dân về thị xã dự lễ kỷ niệm.

Ớ tỉnh sẽ tổ chức mít tinh kỷ niệm, tuần hành biểu dương lực lượng, triển lãm 10 năm xây dựng nước Việt Nam dân chủ cộng hòa; tổ chức đại hội thể thao thể dục, liên hoan văn nghệ và chiếu bóng.

Ở huyên sẽ tổ chức kỷ niệm cho 2 khu vực trong huyện, mỗi khu vực chung 4, 5 xã, tùy hoàn cảnh địa dư mà ấn định phạm vi tổ chức, nếu có điều kiện thì tổ chức rộng hơn (trừ Hòa An).

Ở xã: Những xã nào huyện không làm thì tổ chức riêng, nếu 2 xã gần nhau thì tồ chức liên xã (do huyện quy định), những xã đã lên dự ở tỉnh thì thôi không phải tổ chức nữa.

Ở xí nghiệp Bình Ca: Tổ chức kỷ niệm chung với nhân dân trong phố.

Ở các công truờng: Những công trường gần tỉnh sẽ về tỉnh. Còn các công trường khác tùy theo số dân công nhiều ít, nếu nhiều sẽ tố chức mít tinh.

- Ngày tồ chức ấn định vào ngày 2/9. Nếu có các hình thức khác có thể tổ chức vui liền hoặc trước ngày đó.

3- Chương trình buổi lễ:

Ngoài phần thủ tục nội dung lễ kỷ niệm gồm có:

- Nói về mục đích ý nghĩa ngày kỷ niệm.

- Thành tích 10 năm xây dựng nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. (tài liệu này Ban Tuyên huấn soạn gửi xuống cho huyện và xã).

- Báo cáo tổng kết thi đua (thành tích của huyện, huyện ủy soạn gửi cho các xã).

- Biểu dương thành tích.

- Phát biểu ý kiến.

- Điện văn gửi lên Hồ Chủ tịch, Trung ương Đảng và Chính phủ.

- Hô khẩu hiệu.

Sau giờ mít tinh: tổ chức tuần hành biểu dương lực lượng.

IV- KHẨU HIỆU

Sẽ gửi sau khi nhận được chỉ thị của Khu.

Công tác tuyên truyền cho ngày kỷ niệm “10 năm xây dựng nước Việt Nam dân chủ cộng hòa rất quan trọng”. Các cấp, các ngành cần phải thấm nhuần ý nghĩa mục đích ngày đó, nắm vững yêu cầu, nội dung và kế hoạch công tác tuyên truyền cho ngày đó một cách thấu đáo.

Tiếp được chỉ thị này, các huyện ủy, Ban Tuyên huấn, các cấp cần nghiên cứu kỹ, vạch kế hoạch công tác cụ thể của ngành mình, huy động mọi lực lượng, sử dụng mọi hình thức để thi hành chỉ thị một cách chu đáo.

Sau ngày kỷ niệm báo cáo kết quả cụ thể lên tỉnh ủy (gửi một bản cho Ban Tuyên huấn tỉnh).

Nơi nhận:                                                             Cao Bằng, ngày 12/8/1955

- Các Huyện ủy toàn tỉnh,               TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY CAO BẰNG

- Các chi bộ Thị xã, Bình Ca,                                   Ủy viên Thường vụ

- Tỉnh đội,                                                                        Đã ký

- Các Ban, đảng đoàn,                                                   Lê Tòng

+ “để thi hành”                                                            

- LKU Việt Bắc

+ “để tường”

- Lưu

 

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh