Bạn đang xem: Trang chủ » Hồ sơ - Tư liệu

92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Thứ bảy 12/11/2022 05:00

92 năm ra đời và phát triển, với những tên gọi khác nhau, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân trong Mặt trận thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi bè lũ thực dân, đế quốc, giành lại độc lập cho Tổ quốc, đem lại tự do, hạnh phúc cho nhân dân. 

Ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra Chỉ thị về vấn đề thành lập Hội Phản đế Đồng minh - hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Chỉ thị xác định Hội Phản đế Đồng minh phải bảo đảm tính công nông; đồng thời phải mở rộng tới các thành phần trong dân tộc để Mặt trận thực sự là của toàn dân. Từ đó đến nay, tuy có những hình thức và tên gọi khác nhau cho phù hợp với nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng nhưng Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam luôn là nơi tập hợp các giai tầng xã hội vì mục tiêu lớn của dân tộc trong từng giai đoạn lịch sử. Cùng với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam, qua từng thời kỳ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không ngừng được củng cố, tăng cường và mở rộng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng của mỗi giai đoạn lịch sử và đã có những cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp vĩ đại của dân tộc, trở thành một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đất nước thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã động viên nhân dân tăng cường đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức giành nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đưa đất nước chuyển sang thời kỳ phát triển mới đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

Tổ dân phố 7, phường Hợp Giang (Thành phố) biểu diễn văn nghệ tại phố đi bộ Kim Đồng.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, Thành công, thành công, đại thành công”. Thấm nhuần lời dạy của Người, để đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng thật sự là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định, bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những năm qua, hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên ngày càng hướng mạnh về địa bàn dân cư, cơ sở. Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động xã hội do Mặt trận và các tổ chức thành viên triển khai ngày càng có sức lan tỏa và đi vào cuộc sống, gắn bó với nhân dân và được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực. Ðặc biệt, các phong trào, cuộc vận động về đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ những người có khó khăn, hoạn nạn và thiên tai; các hoạt động tự quản ở cộng đồng dân cư để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ môi trường... mang lại hiệu quả thiết thực, tạo nên sự gắn kết cộng đồng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kết quả triển khai thực hiện Chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Đại hội lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Các cuộc vận động, phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động mang lại nhiều hiệu quả, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên ngày càng thể hiện vai trò nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới, góp phần lan toả các cuộc vận động, các phong trào thi đua do MTTQ phát động, tại các địa phương từng bước đi vào đời sống người dân, đem lại nhiều lợi ích thiết thực. Từ năm 2019 đến nay, Ủy ban MTTQ tỉnh vận động ủng hộ Chương trình xây dựng nông thôn mới được 10,593 tỷ đồng; vận động nhân dân hiến trên 309.390 m2 đất, huy động 102.093 lượt ngày công lao động làm đường nông thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng, làm nhà văn hóa và các công trình phúc lợi, từng bước hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Quỹ "Vì người nghèo" các cấp trong tỉnh vận động được trên 65 tỷ đồng. Phát huy truyền thống tương thân tương ái; thực hiện công tác đền ơn, đáp nghĩa, bảo đảm an sinh xã hội; triển khai các hoạt động cứu trợ, nhân đạo từ thiện, vận động giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại do thiên tai, hoạn nạn. Từ các nguồn quỹ vận động và các nguồn ủng hộ khác, tỉnh hỗ trợ xây dựng 2.148 nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo; thăm, tặng 39.126 suất quà cho người nghèo ăn Tết, hỗ trợ phát triển sản xuất 2.456 lượt, hỗ trợ 1.288 bệnh nhân nghèo, 352 học sinh nghèo có thành tích trong học tập...

Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp chặt chẽ với các tổ chức trong hệ thống chính trị tuyên truyền, vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất và đồng thuận trong xã hội; tích cực tham gia góp ý kiến vào dự thảo Hiến pháp, các dự án luật, pháp lệnh và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; các văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp… Phối hợp hoàn thiện các quy định pháp luật, tổ chức và vận động cử tri, nhân dân thực hiện đúng, đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức tiếp xúc cử tri. Phát huy vai trò của Mặt trận và sức mạnh của nhân dân trong tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân thông qua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở luôn được chú trọng; việc triển khai thực hiện Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị  ngày càng có hiệu quả; công tác giám sát của Mặt trận từng bước rõ nét hơn. 

Từ năm 2021 đến nay, dịch bệnh Covid-19 bùng phát, ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội, kinh tế suy giảm, đời sống nhân dân bị ảnh hưởng, các chỉ tiêu đề ra trong năm theo nghị quyết bị tác động, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, MTTQ Việt Nam các cấp cùng với các cấp, ngành và sự ủng hộ của nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh; hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ các đồn biên phòng, chốt kiểm soát dịch trên tuyến biên giới; các khu cách ly tập trung; tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, người dân gặp khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19...

Tự hào với truyền thống vẻ vang 92 năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Chăm lo xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong giám sát, phản biện xã hội; tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc tại cơ sở. Quan tâm đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

M.T

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh