Bạn đang xem: Trang chủ » Hồ sơ - Tư liệu

66 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Thứ năm 09/09/2021 09:00

Ở bất kỳ giai đoạn nào, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam luôn thể hiện tốt vai trò, vị trí của mình, luôn trung thành với nhiệm vụ tập hợp các tầng lớp nhân dân thành một khối thống nhất về ý chí và hành động, tinh thần và lực lượng, tạo thành sức mạnh to lớn của cả dân tộc để hoàn thành các mục tiêu cách mạng cao cả do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

Tuyên truyền Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" tại xã Yên Sơn (Hà Quảng). Ảnh: MTTQ tỉnh

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, đã quyết định sẽ thành lập một tổ chức ngoại biên là Mặt trận Dân tộc thống nhất, nhằm tập hợp và lãnh đạo quần chúng. Trong Án nghị quyết về vấn đề phản đế tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 10/1930 đã nêu rõ sự cấp thiết phải thành lập Mặt trận Thống nhất phản đế (một tên gọi được thay đổi của Mặt trận Dân tộc thống nhất). Ngay khi phong trào Xô Viêt Nghệ Tĩnh nổ ra, ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra Chỉ thị thành lập Hội phản đế đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Về sau, ngày này trở thành ngày kỷ niệm truyền thống, còn gọi là Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, của MTTQ Việt Nam.

  Sau năm 1954, đế quốc Mỹ nhảy vào miền Nam Việt Nam, hất cẳng thực dân Pháp và phá hoại hiệp định Giơ-ne-vơ âm mưu chiếm đóng miền Nam chia cắt lâu dài nước ta. Cách mạng Việt Nam lúc này có hai nhiệm vụ chiến lược là tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc đã được hoàn toàn giải phóng và hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam, thực hiện thống nhất nước nhà. Đảng Lao động Việt Nam quyết định chủ trương thành lập một tổ chức chính trị mới là MTTQ Việt Nam (gồm Đảng Lao động, Đảng Dân chủ, Đảng Xã hội,...) thay thế Mặt trận Liên Việt, tham gia cuộc tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Sau đó nhiệm vụ của Mặt trận là huy động lực lượng toàn dân tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam. Ngày 10/9/1955, MTTQ Việt Nam ra đời với mục đích "đoàn kết mọi lực lượng dân tộc và dân chủ, đấu tranh đánh bại đế quốc Mỹ xâm lược và tay sai, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh".

Trải qua 66 năm (10/9/1955 - 10/9/2021), MTTQ Việt Nam luôn làm tốt nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đảm bảo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động, giữ vững độc lập chủ quyền quốc gia và ổn định xã hội, thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng lãnh đạo. MTTQ Việt Nam làm tốt công tác động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát huy mọi nguồn lực đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần quan trọng đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. Tổ chức và hướng dẫn nhân dân phát huy quyền làm chủ, chủ động và tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, nhất là ở cơ sở; củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; cùng Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; tham gia phát triển tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới.

Tại Cao Bằng, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp của chính quyền và các huyện, Thành phố, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều đổi mới trong triển khai các chương trình phối hợp thống nhất hành động; luôn coi trọng việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát thực tiễn và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tập trung hướng các hoạt động về cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi đoàn viên, hội viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.

Thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên vào tổ chức, tham gia các công trình, phần việc cụ thể trong các phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh các cuộc vận động ở các địa phương, thu hút các tổ chức thành viên và đông đảo nhân dân tham gia, tiêu biểu như: Cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các hoạt động vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, các hoạt động an sinh xã hội ngày càng được phát huy hiệu quả… MTTQ và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã phát huy tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, triển khai thực hiện tốt Quy chế dân củ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

6 tháng đầu năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát, có nhiều diễn biến phức tạp, song hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên chủ động bám sát chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng, nhiệm vụ chính trị của địa phương, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Triển khai hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; quan tâm, chăm lo "Tết vì người nghèo". Hưởng ứng Lời kêu gọi "Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19" của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với UBND tỉnh gửi Thư kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức tôn giáo, các nhà hảo tâm và toàn thể nhân dân trên toàn tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với cộng đồng chung tay đẩy lùi dịch bệnh; đến hết ngày 30/6/2021, đã tiếp nhận được 6,1 tỷ đồng.

Các hoạt động chăm lo cho người nghèo được MTTQ các cấp quan tâm thường xuyên. MTTQ tỉnh tiếp nhận nguồn tiền ủng hộ từ các cơ quan, đơn vị ngoài tỉnh thông qua Quỹ “Vì người nghèo” với tổng số tiền 2.025 triệu đồng. Từ nguồn tiền vận động được, Ủy ban MTTQ các cấp đã tặng 5.180 suất, trị giá 2 tỷ 518 triệu đồng cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, người uy tín tiêu biểu, người có công và trẻ em nghèo trên địa bàn toàn tỉnh ăn Tết đầm ấm, vui tươi. Các tổ chức thành viên kịp thời thăm và tặng 12.068 suất quà trị giá gần 9 tỷ đồng cho đoàn viên, hội viên, CNVCLĐ, học sinh, sinh viên nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, người có công, già làng, trưởng xóm và người có uy tín, chiến sĩ nơi biên giới...

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân; không có sức mạnh nào vô địch như sức mạnh đoàn kết của nhân dân. Muốn cách mạng thành công thì Ðảng phải vững mạnh, phải dựa vào dân, tổ chức vận động nhân dân tham gia và lãnh đạo nhân dân thực hiện những nguyện vọng, lợi ích thiết thực cho nhân dân. Nước phải lấy dân làm gốc. Gốc có vững cây mới bền, xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”. Thực hiện lời dạy của Bác, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng luôn khẳng định vai trò là “cầu nối” vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; cùng nhân dân vượt qua mọi khó khăn thách thức, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, vì sự phát triển bền vững của quê hương cội nguồn cách mạng. 

P.V

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh