Bạn đang xem: Trang chủ » Giáo dục

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nâng cao chất lượng giáo dục

Thứ tư 06/10/2021 05:00

Ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện tốt các giải pháp trong năm học và yêu cầu đổi mới giáo dục, qua đó, chất lượng giáo dục và đội ngũ giáo viên ngày càng được nâng lên.

Giờ học của học sinh lớp 11, Trường THPT Đàm Quang Trung (Hà Quảng).

Thực hiện Chỉ thị số 32- CT/TU ngày 22/11/2019 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nâng cao chất lượng GD&ĐT trên toàn tỉnh, ngành GD&ĐT chủ động tham mưu với địa phương làm tốt công tác quy hoạch mạng lưới trường lớp; các cơ sở giáo dục đổi mới phương pháp dạy học chủ động, tích cực đem lại hiệu quả cao, góp phần nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh.

Chú trọng rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục; nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; quan tâm, chăm lo, hỗ trợ, động viên đội ngũ cán bộ, giáo viên trong toàn ngành; thực hiện đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của GD&ĐT theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực người học; giáo dục tư tưởng chính trị, văn hóa truyền thống, đạo đức, kỹ năng sống, kỹ năng thực hành, ý thức, trách nhiệm xã hội cho học sinh, sinh viên trong các môn học, các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

Phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông (GDPT); triển khai Chương trình GDPT năm 2018 theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm cơ sở vật chất và thiết bị dạy học, bố trí giáo viên đạt chuẩn theo quy định để dạy theo chương trình sách giáo khoa mới, nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ ở các cấp học, bậc học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục; phân cấp và thực hiện tự chủ đối với các cơ sở giáo dục... 

Đến nay, tổng số trẻ mầm non được khám sức khỏe định kỳ và theo dõi trên biểu đồ tăng trưởng đạt 100%; đối với giáo dục tiểu học, xếp loại hoàn thành tốt và hoàn thành môn Toán, môn Tiếng Việt đạt trên 98,96%, xếp loại năng lực đạt trên 99,1%, xếp loại theo phẩm chất đạt trên 98,34%; đối với cấp THCS, về hạnh kiểm, số học sinh xếp loại khá, tốt đạt trên 97,8%; xếp loại học lực trên trung bình đạt trên 97,4%; đối với bậc THPT, số học sinh được xếp hạnh kiểm loại khá, tốt đạt 96,2%; học lực trung bình đạt trên 96,5%.

Toàn ngành làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học, triển khai dạy học theo Chương trình GDPT mới khối lớp 1 đạt hiệu quả; tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh vào các lớp đầu cấp hằng năm đảm bảo an toàn, hiệu quả. Năm học 2019 - 2020, tỷ lệ tốt nghiệp khối THPT đạt 95,37%; toàn tỉnh có 7 giải học sinh giỏi quốc gia; năm học 2020 - 2021, tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 96% (tăng 4,97% so với năm 2019); toàn tỉnh đạt 5 giải học sinh giỏi quốc gia.

Tỉnh tiếp tục duy trì, giữ vững kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ  5 tuổi; duy trì, giữ vững phổ cập THCS tại 10/10 huyện, Thành phố; 161/161 xã đạt chuẩn từ mức độ 1 trở lên, đạt 100%, đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1. 

Giám đốc Sở GD&ĐT Vũ Văn Dương cho biết: Sau gần 2 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU, chất lượng GD&ĐT được nâng lên ở từng cấp học. Cao Bằng là tỉnh thứ 20 trên toàn quốc được Bộ GD&ĐT công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 tại thời điểm tháng 12/2020. Sở chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục tiếp tục triển khai thực hiện tốt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong GDPT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2025”.

Các trường học xây dựng kế hoạch giáo dục hướng nghiệp theo phân phối chương trình của Bộ GD&ĐT. Đến nay, toàn ngành có 10.301 cán bộ quản lý, giáo viên; chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên đạt chuẩn, trên chuẩn tăng so với thời gian trước. Hằng năm, tiến hành đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên của ngành theo cơ cấu, độ tuổi, trình độ chuyên môn đào tạo và vị trí việc làm; bổ sung, bố trí sắp xếp đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đủ về số lượng, cơ bản đảm bảo chất lượng, đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định.

Tích cực tham mưu cho UBND tỉnh triển khai chương trình GDPT mới; bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên, đáp ứng yêu cầu Chương trình GDPT giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh. Tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai việc biên soạn chương trình, tài liệu giáo dục địa phương tỉnh; quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở GDPT trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án “Đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non, GDPT giai đoạn 2017 - 2025”.

Việc đầu tư xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất trường, lớp học, mua sắm trang thiết bị dạy và học được tăng cường; rà soát, sắp xếp lại mạng lưới trường, lớp học phù hợp với điều kiện của địa phương. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ dạy học lớp 2 và lớp 6 thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Từ năm 2019 đến nay, toàn tỉnh giảm 129 trường (10 trường mầm non, 111 trường tiểu học, 6 trường THCS, 2 trung tâm trực thuộc Sở), hiện còn 526 trường mầm non, phổ thông, 1 Trường Cao đẳng Sư phạm, 1 trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, 9 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cấp huyện.

Ngoài ra có 1 trường mầm non, 30 nhóm trẻ độc lập tư thục hoạt động, đáp ứng nhu cầu học tập và được chăm sóc đối với trẻ mầm non tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển. Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được quan tâm thực hiện. Năm 2019, 2020 có 42 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số lên 155 trường (54 trường mầm non, 52 trường tiểu học, 42 trường THCS, 7 trường THPT). 

Công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên mới trong các cơ sở giáo dục được tăng cường. Đến hết năm học 2020 - 2021, toàn ngành có 7.475 đảng viên, đạt 69,7%, 100% trường học đều có đảng viên; 409 trường học có chi bộ độc lập, đạt 77,5%. Các chi bộ phát huy vai trò tích cực là hạt nhân lãnh đạo toàn diện các hoạt động của nhà trường theo đúng mục tiêu GD&ĐT nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng nhà trường không ngừng phát triển.

Công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành GD&ĐT được thực hiện thường xuyên, hiệu quả. Chú trọng thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua trong ngành và các hoạt động giáo dục trong nhà trường; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; đẩy mạnh phát triển các cơ sở giáo dục ngoài công lập. Công tác xã hội hóa giáo dục trên địa bàn tỉnh được triển khai sáng tạo, thông qua nhiều kênh khác nhau, thu hút sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân đóng góp cho sự phát triển GD&ĐT của tỉnh. 

Thu Hoài

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh