Sáng mãi tên Người - Hồ Chí Minh

Chủ nhật 15/05/2022 03:00

Những ngày tháng Năm, đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và bà con ở nước ngoài đều hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu với tất cả lòng thành kính và thương nhớ. Cuộc đời và sự nghiệp của Người là một bản anh hùng ca bất tận, tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, về phẩm chất cộng sản, đạo đức cách mạng trong sáng, là niềm tin, sự cổ vũ lớn lao đối với các thế hệ người Việt Nam, mãi mãi soi sáng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh (lúc nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung, lớn lên đi học lấy tên là Nguyễn Tất Thành, hoạt động cách mạng lấy tên là Nguyễn Ái Quốc) sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình nhà nho yêu nước, tại làng Hoàng Trù, xã Chung Cự, tổng Lâm Thịnh, nay thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Sinh ra và lớn lên trong một giai đoạn biến động của đất nước, từ thuở thiếu niên, Người đã thấu hiểu nỗi đau mất nước, nỗi thống khổ của người dân, từ đó quyết ra đi tìm con đường độc lập cho Tổ quốc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Ngày 5/6/1911, trên con tàu Amiral Latouche Tréville, từ cảng Sài Gòn, Người đã rời Tổ quốc, bắt đầu cuộc hành trình tìm con đường giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước. Vào thời điểm đó, không ai biết rằng vận mệnh của dân tộc Việt Nam đã gắn liền với quyết định ra đi của một con người mà lịch sử đã chứng tỏ là sáng suốt, phi thường ấy.

Sau khi bôn ba nhiều nước, hòa mình vào cuộc sống của nhân dân lao động, tìm tòi nghiên cứu thực tiễn cách mạng thế giới, Người đến với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, trở thành người cộng sản và tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn. Người đã tiếp thu và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào thực tiễn nước ta, dày công chuẩn bị những điều kiện cho sự ra đời một chính đảng cách mạng chân chính, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam. Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, cùng với Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, đường lối cách mạng Việt Nam cơ bản hình thành. Đó là giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp và giải phóng con người, độc lập dân tộc đi tới chủ nghĩa xã hội. Quá trình vận động của cách mạng, tư tưởng đó ngày càng được bổ sung, phát triển, trở thành ngọn đuốc dẫn đường cho dân tộc ta đi tới bến bờ vinh quang.

Sau 30 năm ở nước ngoài, ngày 28/01/1941, Người đã trở về nước để trực tiếp lãnh đạo cuộc đấu tranh cách mạng. Người chỉ ra rằng, trong điều kiện cụ thể của Việt Nam, con đường duy nhất phải theo là con đường cách mạng dân tộc dân chủ do Đảng tiên phong của giai cấp công nhân lãnh đạo đánh đổ đế quốc, thực dân, giành độc lập dân tộc, sau đó tiến lên thực hiện cách mạng xã hội chủ nghĩa. Độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội là sự vận dụng sáng tạo học thuyết Mác-Lê-nin, thể hiện tính quy luật của sự phát triển lịch sử của xã hội Việt Nam, trở thành quan điểm xuyên suốt trong toàn bộ tư tưởng và sự nghiệp cách mạng của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, cách mạng nước ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước do nhân dân làm chủ đầu tiên trong lịch sử dân tộc; cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi với đỉnh cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu; cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước kết thúc bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Tiếp đó, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đường lối cách mạng Hồ Chí Minh tiếp tục là kim chỉ nam cho nhân dân ta tiến hành công cuộc đổi mới, đạt những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực, vị thế của Việt Nam không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế. Sau hơn 30 năm đổi mới đất nước, Việt Nam thiết lập được nhiều quan hệ đối tác chiến lược về kinh tế; tích cực xây dựng Cộng đồng ASEAN 2015 và hoàn thiện thị trường trong nước đầy đủ hơn theo cam kết WTO. Đến nay, đã có 71 quốc gia công nhận nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường, trong đó có các đối tác thương mại lớn của Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiến dâng cả cuộc đời và sự nghiệp của mình cho dân tộc và nhân loại. Người là biểu tượng đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người để lại cho Đảng ta, nhân dân ta, các thế hệ hôm nay và mai sau di sản tư tưởng vô cùng quý báu. Đó là hệ thống quan điểm, lý luận toàn diện và sâu sắc về đường lối cách mạng Việt Nam, đã được thực tiễn chứng minh tính khoa học, đúng đắn, phù hợp điều kiện nước ta và mãi mãi soi sáng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi là tấm gương sáng ngời cho lớp lớp thế hệ người Việt Nam học tập và noi theo.

Để chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh thực sự trở thành nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng, trong nhiệm kỳ Đại hội IX, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 27/3/2003 về đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới; ngày 07/11/2006, Bộ Chính trị (khóa X) đã ban hành Chỉ thị 06-CT/TW về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng, hệ thống chính trị. Đến Đại hội lần thứ XI, Đảng ta yêu cầu đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cán bộ, đảng viên, của các chi bộ, tổ chức đảng và các tầng lớp nhân dân. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, ngày 14/5/2011, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 03 về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tiếp nối Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị (khóa XII) ban hành Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với những nội dung mới, toàn diện và sâu sắc hơn. Điều đó thể hiện rõ quyết tâm của Đảng ta là làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mãi lan tỏa, thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội.

Đối với tỉnh Cao Bằng, những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ động lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh một cách nghiêm túc, toàn diện và đồng bộ, bằng những chủ trương, giải pháp thiết thực, sáng tạo, lồng ghép chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), đạt nhiều kết quả quan trọng, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp; tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cấp, ngành cũng như cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội.

Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Bác, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đưa nghị quyết đi vào cuộc sống với chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, quyết liệt, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ mới, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn tiếp theo. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc quê hương cội nguồn cách mạng Cao Bằng nguyện mãi đi theo con đường Đảng và Bác Hồ đã chọn, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, xây dựng quê hương ngày càng phát triển như Bác hằng mong muốn.

M.T

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh