Bạn đang xem: Trang chủ » Chính trị

Tiến theo cờ Đảng là thấy tương lai sáng tươi

Thứ sáu 03/02/2023 20:02

Cao Bằng tự hào là quê hương cội nguồn cách mạng gắn bó với Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm đầu cách mạng gian khó 1930 - 1945, luôn nguyện sắt son lời thề tiến bước theo cờ Đảng trên những chặng đường vẻ vang của lịch sử dân tộc.

Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi đem lại nhiều đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại cơ sở.

CAO BẰNG SON SẮT THEO ĐẢNG XÂY DỰNG CĂN CỨ ĐỊA CÁCH MẠNG…

Ngay sau khi Đảng Cộng sản  Việt Nam thành lập (ngày 3/2/1930), Cao Bằng đã có người con ưu tú là Hoàng Đình Giong và Hoàng Văn Nọn tham gia phong trào CM, chuẩn bị tiến tới thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên vào ngày 1/4/1930 tại Hòa An. Từ đó xây dựng Cao Bằng trở thành căn cứ địa cách mạng thực hiện sứ mệnh lịch sử dân tộc dưới sự lãnh, chỉ đạo trực tiếp của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chặng đường lịch sử vẻ vang xây dựng căn cứ địa cách mạng Cao Bằng được các bậc cao niên tại xóm Bản Lằng, phường Đề Thám (Thành phố), quê hương đồng chí Hoàng Đình Giong - lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, tự hào kể lại. Những năm 1918 - 1925, dân tộc ta đang sống dưới ách cai trị, bóc lột hà khắc của chế độ thực dân Pháp và phong kiến tay sai, con đường cứu nước được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc nhen nhón thắp lên. Người tham gia Quốc tế Cộng sản, đến với chủ nghĩa Mác - Lê-nin tìm thấy chân lý cách mạng, con đường đấu tranh giải phóng dân tộc. Đầu năm 1925, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc thành lập tổ chức yêu nước, lấy tên Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên tại Quảng Châu (Trung Quốc), bao gồm những thanh niên yêu nước Việt Nam đang hoạt động hải ngoại để truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin, xây dựng hạt nhân về nước hoạt động, đưa phong trào đấu tranh cách mạng Việt Nam phát triển lên bước tiến mới.

Tại Cao Bằng xuất hiện các tổ chức yêu nước như, Hội đánh Tây, Hội thanh niên phản đế… tiêu biểu có đồng chí Hoàng Đình Giong tích cực tham gia phong trào hoạt động CM từ khi còn theo học tại Trường Bách Nghệ (Hà Nội). Sau đó, đồng chí về Cao Bằng tích cực tuyên truyền, vận động thành lập “Hội thanh niên phản đế”… rồi bí mật sang Long Châu (Trung Quốc) gặp gỡ Hoàng Văn Thụ và bắt liên lạc với các đồng chí trong Ban lãnh đạo của HVNCMTN ở nước ngoài. Năm 1928, Hoàng Đình Giong và Hoàng Văn Thụ được kết nạp vào tổ chức Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên tại cơ sở Long Châu (Trung Quốc) tiếp tục mở lớp truyền bá tư tưởng của tổ chức cách mạng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc sáng lập để rèn luyện, đào tạo cán bộ Cao Bằng và Lạng Sơn.

Cuối năm 1929, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của bộ phận ở nước ngoài của Đông Dương Cộng sản Đảng, các đồng chí Hoàng Đình Giong, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Văn Nọn được đồng chí Lê Hồng Sơn, đại diện của Đông Dương Cộng sản Đảng kết nạp vào Đông Dương Cộng sản Đảng và tuyên bố thành lập Chi bộ Hải ngoại Long Châu (Quảng Tây, Trung Quốc) do đồng chí Hoàng Đình Giong làm Bí thư. Sau hội nghị thành lập Đảng (tháng 2/1930), Chi bộ Hải ngoại Long Châu chính thức trở thành chi bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với cương vị Bí thư Chi bộ Long Châu, đồng chí Hoàng Đình Giong và các đồng chí đảng viên chi bộ đảm nhận nhiệm vụ “gây dựng và phát triển phong trào quần chúng cách mạng ở vùng biên giới Cao Bằng - Lạng Sơn, hướng dẫn thanh niên yêu nước ra dự những lớp huấn luyện cách mạng ở nước ngoài, đưa đón cán bộ đi hoạt động giữa hai vùng biên giới”. Đồng chí Hoàng Văn Nọn trải qua quá trình rèn luyện, phấn đấu tại Chi bộ Hải ngoại Long Châu được phân công trở về Cao Bằng gây dựng phong trào cách mạng, rèn luyện quần chúng ưu tú. Ngày 1/4/1930, tại khe suối Nặm Lìn, thôn Hào Lịch, xã Hoàng Tung (Hòa An), đồng chí Hoàng Văn Nọn thay mặt Chi bộ Long Châu kết nạp 2 đồng chí là Lê Đoàn Chu, Nông Văn Đô vào Đảng Cộng sản Việt Nam và tuyên bố thành lập Chi bộ Đảng ở Cao Bằng do đồng chí Hoàng Văn Nọn làm Bí thư. Chức năng, Chi bộ làm nhiệm vụ như Ban Tỉnh ủy lâm thời.

Ngay sau khi Chi bộ Đảng đầu tiên của Cao Bằng được thành lập, từ ngày 1/4/1930 đến năm 1935, đồng chí Hoàng Đình Giong quan tâm chỉ đạo sát sao Đảng bộ và nhân dân Cao Bằng thực hiện sứ mệnh lịch sử xây dựng Cao Bằng làm căn cứ địa cách mạng vững chắc để đón lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước lãnh đạo trực tiếp phong trào CM trong nước. Từ năm 1941 - 1945, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Cao Bằng một lòng thủy chung son sắt với Đảng, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và cán bộ cách mạng, xây dựng lực lượng cách mạng, chuẩn bị các điều kiện đứng lên Tổng khởi nghĩa toàn quốc tháng 8/1945 đánh đổ chế độ thực dân phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

… KIÊN QUYẾT THỰC HIỆN XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

93 năm qua, từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử dân tộc đã khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng vì lợi ích nhân dân vượt qua mọi gian nan, thách thức làm nên sức mạnh, giành mọi thắng lợi của CM Việt Nam trong công cuộc đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Cao Bằng nguyện tiến bước theo đường lối của Đảng. Đặc biệt, trước yêu cầu nhiệm vụ mới quan trọng, cấp bách về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Tỉnh ủy quyết liệt triển khai đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh đã báo cáo tham luận tại Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành tổ chức xây dựng Đảng năm 2022 vào dịp đầu xuân Quý Mão 2023 với 3 nhóm kết quả nổi bật.

Gắn công tác xây dựng Đảng về tổ chức đi đôi với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức; nâng cao năng lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Tỉnh ủy ban hành kế hoạch thực hiện với chủ đề “tự soi, tự sửa”, trong đó, đặc biệt chú trọng thực hiện “tự soi, tự sửa” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đưa việc học tập và làm theo Bác gắn với đẩy mạnh xử lý, giải quyết các vụ việc phức tạp, bức xúc, nhạy cảm, tồn đọng lâu ngày, nhất là trong lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, khiếu nại kéo dài để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm gắn với trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị. Qua đó nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài tại cơ sở được giải quyết.

Trên tinh thần quán triệt sâu sắc mục tiêu kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đi đôi với xây dựng tổ chức Đảng, đảng viên trong sạch, vững mạnh, Tỉnh ủy thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực  tỉnh từ tháng 7/2022; chỉ đạo các ngành, lực lượng chức năng khởi tố điều tra 11 vụ án tham nhũng/30 bị can; thi hành kỷ luật 2 tổ chức Đảng, 231 cán bộ, đảng viên; rà soát, sàng lọc và khai trừ, xóa tên đưa ra khỏi Đảng trên 20 đảng viên suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống…

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; củng cố nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, Tỉnh ủy tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ ở cơ sở, nhất là các địa bàn vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số… Bám sát chủ trương các nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, 6 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo các cấp ủy phân công cấp ủy viên tăng cường đi cơ sở. Đối với cấp tỉnh, mỗi đồng chí Tỉnh ủy viên ít nhất dự 2 lần sinh hoạt chi bộ/năm, dự 2 cuộc họp với ban chấp hành đảng bộ cơ sở/năm để nắm tình hình, giúp đỡ địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ cơ sở… Tỉnh ủy tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi các cấp đưa việc thực hành tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề vào hội thi. Qua đó góp phần nâng cao năng lực, kỹ năng công tác cho đội ngũ bí thư chi bộ dưới cơ sở.

Xác định công tác cán bộ có vị trí “then chốt” của công tác xây dựng Đảng, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ tỉnh xây dựng chương trình trọng tâm về “xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp nhất là cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025”. Riêng năm 2022, bám sát các quy định của Trung ương về quản lý, quy hoạch, luân chuyển cán bộ, miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ…, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kịp thời điều chỉnh, bổ sung, cụ thể hóa thành các quy định, quy chế một cách chặt chẽ, toàn diện. Điều động, luân chuyển 14 lượt cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý tại một số ngành, địa phương có vấn đề phức tạp, cử cán bộ trẻ, cán bộ có triển vọng phát triển đến công tác nhằm ổn định tình hình, kết hợp rèn luyện cán bộ; đối với cán bộ khi được bổ nhiệm, điều động đều yêu cầu phải có chương trình hành động rõ ràng, có sản phẩm cụ thể, cuối năm đánh giá kết quả thực hiện...

Có được những kết quả trên, thể hiện sự quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ tỉnh, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Năm 2022, Cao Bằng dù đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức do tác động của đại dịch Covid-19 nhưng các cấp ủy, chính quyền chủ động, linh hoạt vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; quốc phòng - an ninh được giữ vững, thu ngân sách đạt 207% chỉ tiêu Trung ương giao, giảm tỷ lệ hộ nghèo gần 5% so với năm 2021…

Năm 2023, tiếp bước đường lối của Đảng, Tỉnh ủy tiếp tục đẩy mạnh triển khai Kết luận số 21-KL/TW, thực hiện mong muốn của nhân dân xây dựng Đảng ta xứng đáng “là đạo đức, là văn minh”; vượt lên mọi gian nan, thử thách thực hiện các chương trình trọng tâm, đột phá chiến lược mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra.

Trường Hà

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh