Bạn đang xem: Trang chủ » Chính trị

Phát huy truyền thống, tiếp tục đổi mới sáng tạo công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới

Thứ hai 01/08/2022 04:00

Cách đây 92 năm, ngày 1/8/1930, nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng đã xuất bản tài liệu mang tên “Ngày quốc tế đỏ, mồng một tháng Tám”. Ngay sau khi phát hành, tài liệu đã tạo được tiếng vang lớn, có sức cổ vũ mạnh mẽ quần chúng cách mạng nước ta đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Từ đó, ngày 1/8 trở thành một mốc son lịch sử, đánh dấu một hoạt động chính thức rất có ý nghĩa đối với công tác tuyên giáo (CTTG) của Đảng.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bế Thanh Tịnh chủ trì hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, Đảng ta luôn đề cao CTTG, xem đây là mặt trận hàng đầu và là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng; là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng và của chế độ. Những thắng lợi vĩ đại mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước đều có sự đóng góp to lớn của ngành tuyên giáo và CTTG của Đảng. Suốt chặng đường vẻ vang ấy, đội ngũ cán bộ ngành tuyên giáo cả nước không ngừng nỗ lực phấn đấu, ngày càng trưởng thành, “vừa hồng, vừa chuyên”, phát huy tốt truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của ngành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Năm 2000, Bộ Chính trị (khóa VIII) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm “Ngày truyền thống công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng”. Năm 2007, sau khi hợp nhất Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm “Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng”.

Đồng hành cùng lịch sử hào hùng của dân tộc, ngày 1/4/1930, Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh được thành lập. Tháng 7/1933, Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng Cộng sản Đông Dương chính thức công nhận Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng. Cao Bằng trở thành một trong những tỉnh có cơ sở cách mạng vững mạnh, để chắp nối liên lạc với các cơ sở đảng trong phạm vi cả nước và hải ngoại. Ngày 28/1/1941, nhân dân xóm Pác Bó, xã Trường Hà (Hà Quảng) vinh dự, tự hào thay mặt nhân dân cả nước đón lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam và xây dựng Cao Bằng trở thành căn cứ địa cách mạng đầu tiên của cả nước. Đặc biệt, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (tháng 5/1941) đã hoàn chỉnh sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng, quyết định thành lập Mặt trận Việt Minh, chuẩn bị lực lượng sẵn sàng Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Thông qua đó, Đảng bộ Cao Bằng đã tuyên truyền, cổ vũ, tập hợp mọi lực lượng cách mạng rộng rãi trong quần chúng, góp phần làm nên cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

Trong 30 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, CTTG đã phát huy tốt nhiệm vụ giáo dục chủ nghĩa yêu nước, động viên sức mạnh của toàn dân chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc và dân tộc. Thực hiện chủ trương của Trung ương, trước yêu cầu cấp bách của sự nghiệp cách mạng, tháng 5/1948, Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Cao Bằng được thành lập. Từ đây, Cao Bằng có cơ quan tham mưu chuyên sâu của Đảng bộ về công tác tuyên huấn, trực tiếp chỉ đạo và thực hiện CTTG trong toàn tỉnh. Đó là nhân tố quan trọng đưa phong trào thi đua kháng chiến kiến quốc đạt nhiều kết quả, thực hiện tốt nhiệm vụ vừa là hậu phương, vừa là tiền tuyến của cuộc kháng chiến. Qua các thời kỳ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trải qua nhiều tên gọi khác nhau; song về cơ bản, chức năng tham mưu cho Đảng bộ tỉnh trên mặt trận chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương là thống nhất và xuyên suốt. Ngành tuyên giáo của tỉnh đã ghi đậm dấu ấn trên những trang vàng của Đảng bộ tỉnh, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xứng đáng lập nên những thắng lợi vang dội như Chiến thắng Biên giới năm 1950, giải phóng Cao Bằng (3/10/1950), Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 và Đại thắng mùa Xuân năm 1975, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng, với phương châm “tuyên giáo đi trước, đi cùng”, “hướng mạnh về cơ sở”, “toàn Ðảng làm công tác tư tưởng”, CTTG không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, phát huy vai trò tiên phong trong tuyên truyền, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng, khơi dậy sức sáng tạo và niềm tin, vượt qua khó khăn, thách thức, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; tập trung mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trong thời kỳ mới. Đội ngũ cán bộ tuyên giáo luôn phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, thể hiện rõ quyết tâm dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung.

Từ năm 2021 đến nay, với nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, toàn ngành bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Trung ương, của Tỉnh ủy, bám sát sự kiện và nhiệm vụ chính trị của địa phương tiếp tục đổi mới sáng tạo, tiến hành đồng bộ các hoạt động CTTG phù hợp với điều kiện thực tiễn. Trọng tâm là tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa nỗ lực phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941 - 28/1/2021) gắn với kỷ niệm 110 năm Ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2021) và kỷ niệm 60 năm Cao Bằng thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ khi Người về thăm tỉnh năm 1961 (21/6/1961 - 21/6/2021); kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021); tuyên truyền Chương trình Gặp gỡ đầu xuân Tân Sửu năm 2021 giữa Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang (Việt Nam) và Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc); Hội nghị Ủy ban công tác liên hợp giữa 5 tỉnh/khu với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực...

Tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; 3 chương trình trọng tâm, 3 nội dung đột phá để khai thác 5 lợi thế chính và tháo gỡ 3 điểm nghẽn, nút thắt của tỉnh.

Tham mưu Tỉnh ủy ban hành và triển khai thực hiện tốt các chương trình, đề án trong lĩnh vực CTTG, bao gồm các đề án: Số 19-ĐA/TU, ngày 13/8/2019 của Tỉnh ủy về đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống trên quê hương cách mạng Cao Bằng, giai đoạn 2019 - 2025; “Nghiên cứu, biên soạn các công trình lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống giai đoạn 2021 - 2025”; “Hoạt động của Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy”; “Nâng cao chất lượng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, điều tra, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội phục vụ cho công tác lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp giai đoạn 2021 - 2025”; “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng giai đoạn 2021 - 2025”. 

Tham mưu chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị… gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, ‘tự chuyển hóa”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; đổi mới công tác định hướng, phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với UBND tỉnh, các địa phương, đơn vị về công tác khoa giáo.

Kết quả CTTG góp phần quan trọng tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Kinh tế của tỉnh liên tục phát triển năm sau cao hơn năm trước, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Quốc phòng - an ninh được củng cố, tăng cường, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt nhiều kết quả; khối đại đoàn kết các dân tộc ngày càng được củng cố vững chắc.

Thời gian tới, bối cảnh tình hình thế giới, trong nước và trong tỉnh, nhất là với mục tiêu và khát vọng vươn lên của cả dân tộc sẽ tác động mạnh mẽ, đòi hỏi CTTG của Đảng nói chung và hệ thống tuyên giáo các cấp phải chuyển mình, đổi mới, sáng tạo, tích cực, chủ động trong tư duy và hành động, đột phá trong cách nghĩ, cách làm, CTTG phải “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tham mưu cho cấp ủy Đảng các giải pháp về CTTG. Làm cho CTTG gắn chặt và bám chắc với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị với phong trào cách mạng của quần chúng, đi sâu vào từng đối tượng, kịp thời giải đáp đúng và trúng những vấn đề đặt ra trong đời sống xã hội. Đồng thời, tiếp tục đổi mới CTTG theo hướng tiếp cận mới, lượng hóa công việc, lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá và tập trung thực hiện, tạo sự chuyển biến và thúc đẩy các mặt, lĩnh vực CTTG, nhất là việc giáo dục truyền thống quê hương cách mạng Cao Bằng; khát vọng vươn lên, chuyển hóa yếu tố sức mạnh tinh thần thành lực lượng vật chất to lớn; thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các hành động cụ thể của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của địa phương.

Tiếp tục tham mưu, triển khai thực hiện tốt các chương trình, đề án trong lĩnh vực CTTG; tham mưu, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tăng cường công tác định hướng, chỉ đạo công tác khoa giáo đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả; xây dựng đội ngũ và nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời tổng hợp, báo các cấp ủy các vấn đề nảy sinh, phức tạp, nhạy cảm để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; tham mưu, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách CTTG đủ phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bế Thanh Tịnh, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh