Bạn đang xem: Trang chủ » Chính trị

Nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ

Thứ năm 09/12/2021 05:00

Xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua tỉnh thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang (LLVT) và quần chúng nhân dân.

Tỉnh ủy tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021.

Hằng năm, Tỉnh ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, lồng ghép với việc thực hiện Đề án số 19-ĐA/TU về “Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống trên quê hương cách mạng Cao Bằng, giai đoạn 2019 - 2025”, tiếp tục thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU, ngày 20/3/2017 của Tỉnh ủy về “Đổi mới và nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng”... Trên cơ sở đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn, đôn đốc hệ thống tuyên giáo, tuyên huấn của tỉnh thực hiện.

Để nâng cao trình độ, nhận thức về lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, hằng năm Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị; tăng cường tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống. Hệ thống tuyên giáo, tuyên huấn tham mưu cấp ủy cùng cấp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện theo hướng linh hoạt, hiệu quả, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tính khả thi, kế thừa, phát triển, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực, hướng về cơ sở.

Từ năm 2019 đến nay, toàn tỉnh tổ chức 10.265 hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh với 425.431 cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân tham gia. Ban Tuyên giáo các cấp tăng cường chỉ đạo, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Đoàn thanh niên cấp huyện giáo dục chính trị cho đoàn viên, thanh niên và thế hệ trẻ; phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong nghiên cứu, đề xuất và tuyên truyền về giáo dục chính trị. Trung tâm chính trị huyện, Thành phố chủ động tham mưu cấp ủy mở 524 lớp bồi dưỡng cho 35.485 cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật cho các đối tượng trong lực lượng vũ trang tỉnh; quân số tham gia học tập và kiểm tra đạt trung bình 98,7%. Trong năm 2021, tập huấn, bồi dưỡng 390 cán bộ giảng dạy chính trị; rà soát, củng cố, kiện toàn tổ giáo viên giảng dạy chính trị, tổ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật ở các đơn vị bảo đảm công tác giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật đạt chất lượng, hiệu quả. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phê duyệt cho các đơn vị 730 giáo án chính trị, pháp luật; cán bộ, chiến sĩ được luân phiên học tập tập trung, quân số học tập đạt 70,1%; nội dung truyền ngắn gọn, dễ hiểu, sát với điều kiện của đơn vị và địa bàn.

Từ năm 2019 đến nay, tỉnh phối hợp tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 8.849 đồng chí thuộc các đối tượng. Trong đó, 98 đồng chí thuộc đối tượng 2, 795 đồng chí thuộc đối tượng 3, 7.956 đồng chí thuộc đối tượng 4. Năm học 2020 - 2021, ngành giáo dục và đào tạo giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh cho 12.711 học sinh THPT. Tổ chức thành công Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2019, Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021. Đây là cơ hội để các báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn tỉnh được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng thuyết trình.

Việc thực hiện quy chế phối hợp chỉ đạo công tác tuyên huấn, tuyên giáo về giáo dục chính trị, tư tưởng cho lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân được triển khai tương đối toàn diện, tạo sự thống nhất về tư tưởng chính trị trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức xây dựng nền quốc phòng toàn dân cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, không để xảy ra các điểm nóng phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia.

Thời gian tới, hệ thống tuyên giáo, tuyên huấn các cấp tiếp tục bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, sự chỉ đạo của cấp trên, vận dụng sáng tạo, sát hợp với thực tiễn đất nước, của tỉnh trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; kiên quyết đấu tranh, phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch. Coi trọng xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tiếp tục xây dựng lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên ở các cấp làm nòng cốt, tích cực bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đội ngũ tuyên giáo, tuyên huấn, cán bộ xóm bản, người có uy tín trong các dân tộc, tôn giáo và cộng đồng dân cư mang tính bền vững. Thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, nâng cao trình độ dân trí, cải thiện đời sống nhân dân.             

Lệ Hằng

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh