Bạn đang xem: Trang chủ » Chính trị

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Thứ năm 14/10/2021 05:00

Ngày 14/10/1930, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ nhất tại Hương Cảng (Trung Quốc) quyết định thành lập Bộ Tổ chức kiêm giao thông, tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương. Đây là sự kiện đánh dấu sự chuyển biến mới trong công tác tổ chức của Đảng. Với ý nghĩa lịch sử đó, ngày 2/4/2002, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) quyết định lấy ngày 14/10 hằng năm là Ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng (TCXDĐ).

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Thúy Anh trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công, điều động, bổ nhiệm chức vụ Tổng Biên tập Báo Cao Bằng.

Phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành TCXDĐ, 91 năm qua, ngành TCXDĐ tỉnh có những bước trưởng thành vượt bậc, các thế hệ cán bộ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, không ngừng đổi mới phương pháp, phong cách làm việc; chủ động tham mưu nhiều giải pháp nâng cao chất lượng các mặt công tác TCXDĐ, góp phần quan trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, từng bước hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, ngành TCXDĐ của tỉnh tích cực tham mưu giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ… Tham mưu giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp thực hiện tốt từng bước sắp xếp, kiện toàn hệ thống tổ chức, bộ máy cơ quan Ðảng, Nhà nước, mặt trận và các đoàn thể nhân dân; một số cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp… theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời chú trọng sắp xếp nguồn nhân sự cấp ủy khóa mới theo đúng quy định hướng dẫn của Trung ương. 

Công tác cán bộ được triển khai đồng bộ, các khâu trong công tác cán bộ từng bước được đổi mới về nội dung, phương pháp, cách làm theo hướng thiết thực và hiệu quả hơn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn với công tác quy hoạch, bố trí và sử dụng cán bộ được thực hiện chủ động, chú trọng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ theo hướng chuẩn hóa và chuyên sâu. Thực hiện tốt việc bố trí, sắp xếp, kiện toàn, củng cố tổ chức, cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, theo đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên. Công tác kết nạp đảng viên được quan tâm cả về chất lượng và số lượng, bình quân mỗi năm tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đều vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. 

9 tháng đầu năm 2021, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh gặp không ít khó khăn trước những diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid-19. Với tinh thần trách nhiệm cao, toàn ngành TCXDĐ tỉnh chủ động, tích cực tham mưu triển khai, cụ thể hóa những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu về công tác TCXDĐ, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Bám sát chương trình làm việc và sự chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thường xuyên đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, hoàn thành các nhiệm vụ công tác theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 13 văn bản lãnh, chỉ đạo thực hiện công tác TCXDĐ, điển hình như: Chương trình số 08-CTr/TU ngày 16/7/2021 về Chương trình xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, nhất là cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực ở nông thôn nhằm khắc phục điểm nghẽn, nút thắt về chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2021 - 2025 (một trong 3 chương trình trọng tâm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX); Đề án số 03-ĐA/TU ngày 16/7/2021 về nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên mới; rà soát, sàng lọc đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng, giai đoạn 2021 - 2025…

Tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo, thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử và thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo chính quyền nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với 61 đồng chí diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác nhân sự, góp phần quan trọng vào sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tham mưu về công tác tổ chức cán bộ trình Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phân công, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm đối với 101 cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị của tỉnh tinh gọn, nhất là đối với 3 đảng bộ huyện mới sau sáp nhập, thực hiện lộ trình tinh giản biên chế và cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ công chức, viên chức đến năm 2024 bảo đảm số lượng quy định.

Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7 (khóa XII), trọng tâm là chỉ đạo thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Chú trọng công tác phát triển đảng viên mới, đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp 1.082/2.000 đảng viên mới (bằng 54,1% kế hoạch), nâng tổng số đảng viên toàn tỉnh lên 58.638 đồng chí với tổng số 582 tổ chức cơ sở đảng.

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang 91 năm qua của ngành TCXDĐ, thời gian tới, ngành TCXDĐ tỉnh tiếp tục quán triệt các nghị quyết của Ðảng, nhất là các nội dung, nhiệm vụ xây dựng Ðảng được xác định trong Nghị quyết Ðại hội XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, bám sát thực tiễn, chủ động, kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết trên lĩnh vực TCXDĐ.

Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, thật sự vì Đảng, vì dân, hết lòng, hết sức “phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, đáp ứng yêu cầu công cuộc đổi mới đồng bộ, toàn diện và phát triển đất nước. Tập trung xây dựng ngành TCXDĐ trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác TCXDĐ, xây dựng đội ngũ ngành TCXDĐ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông về chuyên môn, nghiệp vụ; có năng lực thực tiễn, tinh thần đổi mới, sáng tạo, công tâm, khách quan. 

Tự hào về truyền thống của ngành, mỗi cán bộ, công chức, nhân viên trong ngành TCXDĐ tỉnh tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng đạo đức, lối sống; ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao trình độ, năng lực công tác, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng và nhân dân.

Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh