Bạn đang xem: Trang chủ » Chính trị

Bế mạc Phiên họp thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thứ tư 24/11/2021 05:00

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, hiệu quả với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình phiên họp thứ 5. Trong đó, đã cho ý kiến về 5 nội dung quan trọng và xem xét, thông qua 2 dự thảo Nghị quyết khác.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 5.

Chiều 23/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 5.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, sau 02 ngày làm việc khẩn trương, hiệu quả với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình phiên họp thứ 5. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, về công tác lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét và nhất trí với việc bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến tại phiên họp, căn cứ kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghiên cứu làm rõ ý kiến của cơ quan thẩm tra để khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án Luật theo đúng quy định; đồng thời, hoàn thiện các nội dung các chính sách dự kiến trong dự án Luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến khi chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. 

Đối với dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, căn cứ kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu theo quy định. Đặc biệt, cần hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động và dự kiến các chính sách trong dự án Luật; cần tổng kết sâu sắc thực tiễn, nhất là những vấn đề đặt ra trong hơn 02 năm thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để từ đó bổ sung cơ chế, chính sách, quy định phù hợp với điều kiện thực tế, tương thích với các luật mới ban hành cũng như các luật dự kiến trình Quốc hội xem xét trong thời gian tới. Sau khi hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng với các dự án Luật khác dự kiến đề xuất bổ sung trong năm 2022 để Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Tại phiên họp lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết giải thích một số điều của Bộ luật Hình sự để thống nhất việc vận dụng các quy định của Bộ luật Hình sự trong việc xử lý hành vi vi phạm bí mật kinh doanh theo yêu cầu của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), nhằm thực hiện có hiệu quả và đúng lộ trình cam kết của Hiệp định, đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật.Thực hiện Luật Điều ước quốc tế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về 02 nội dung chưa được quy định hoặc có quy định khác với quy định trong luật pháp hiện hành trong dự thảo Hiệp định Bảo hiểm xã hội giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc.

Về công tác giám sát, Chủ tịch Quốc hội cho biết, qua xem xét Báo cáo kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội cho thấy thời gian vừa qua, Chính phủ, các cơ quan đã rất quyết tâm, nghiêm túc trong việc khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản, tỷ lệ văn bản quy định hướng dẫn chi tiết thi hành có hiệu lực cùng với thời điểm có hiệu lực của Luật đã tăng lên. Tuy nhiên, theo báo cáo của các cơ quan của Quốc hội, trong số các văn bản thuộc phạm vi giám sát vẫn còn nhiều văn bản có hiệu lực thi hành chậm so với thời điểm có hiệu lực của Luật và chất lượng một số văn bản còn hạn chế.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ trưởng chỉ đạo khắc phục những vướng mắc trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ và xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân có vi phạm khuyết điểm được nêu trong báo cáo cũng như các kiến nghị của các cơ quan Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan chức năng khác và có báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, công bố công khai cho người dân được biết.

Đề nghị Chính phủ khẩn trương ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết nội dung còn nợ đọng, xử lý các văn bản có dấu hiệu trái pháp luật đã được phát hiện qua giám sát theo đúng quy định.

Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội thường xuyên, liên tục, tăng cường thực hiện giám sát văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền, chú trọng giám sát ban hành văn bản quy định chi tiết gắn với giám sát chuyên đề, đôn đốc giám sát cơ quan chủ trì soạn thảo xây dựng thực hiện Kế hoạch ban hành văn bản quy định chi tiết để đảm bảo các văn bản quy định chi tiết được ban hành có hiệu lực cùng với luật. Giao Tổng Thư ký Quốc hội làm việc với Hội đồng Dân tộc, các cơ quan của Quốc hội, các Bộ, ban, ngành có liên quan để thống nhất hoàn thiện Báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội để báo cáo chính thức Ủy ban Thường vụ Quốc hội, gửi đại biểu Quốc hội và các cơ quan hữu quan.

Về xem xét Báo cáo tình hình thực hiện chi phí quản lý sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội giai đoạn 2019 - 2021 và quyết định mức chi phí quản lý Quỹ bảo hiểm xã hội giai đoạn 2022 - 2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận kỹ lưỡng, yêu cầu Chính phủ và cơ quan chủ trì thẩm tra tiếp thu ý kiến tại phiên họp để hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết và trình lại Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định. 

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến tổng kết Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị cho kỳ họp bất thường và kỳ họp thường kỳ tháng 5/2022. Trong đó, đối với kỳ họp bất thường, Chủ tịch Quốc hội cho biết, qua cho ý kiến một các kỹ lưỡng và thống nhất về việc trình Quốc hội xem xét 5 nội dung tại kỳ họp này; đề nghị các cơ quan của Quốc hội và cơ quan của Chính phủ chuẩn bị kỹ lưỡng, với tinh thần cấp bách nhưng phải đảm bảo chất lượng nội dung trình Quốc hội để đi đến thống nhất cao với quyết tâm ở mức độ cao nhất. Chủ tịch Quốc hội lưu ý đối với những nội dung chưa đủ độ chín, chưa đi đến đồng thuận, thống nhất cao thì sẽ không được trình Quốc hội, cũng như không bổ sung các nội dung khác.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, việc tổ chức kỳ họp bất thường (nếu có) chỉ để trình Quốc hội xem xét, quyết định những vấn đề thực sự cấp thiết, cấp bách và đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo các yêu cầu về chất lượng và tạo sự đồng thuận cao, đáp ứng mục tiêu quan trọng đề ra. Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ và các cơ quan chủ trì thẩm tra cần hết sức tích cực, chủ động, nỗ lực cao độ để đảm bảo chất lượng tiến độ của các văn bản trình Quốc hội theo đúng yêu cầu.

Trên cơ sở đánh giá tổng kết đánh giá công tác tổ chức Kỳ họp thứ 2 vừa qua và những kinh nghiệm đã được đúc kết từ các kỳ họp trước, đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tiếp tục chỉ đạo chuẩn bị các phương án tổ chức kỳ họp bất thường và kỳ họp thường kỳ của Quốc hội vào tháng 5/2022 đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn, thích ứng cao với các diễn biến thực tế nhất là trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; hoàn thiện Báo cáo kết quả kỳ họp gửi đại biểu Quốc hội và các cơ quan hữu quan.

Ngoài ra, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 10 của Quốc hội.

Trước đó, trong phiên họp chiều nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến với Báo cáo về kết quả thực hiện công tác dân nguyện tháng 9 và tháng 10 của Quốc hội.

Theo ĐCSVN

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh