Đẩy mạnh công tác tuyên truyền góp phần xây dựng nông thôn mới

Thứ năm 24/11/2011 22:00

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Báo Cao Bằng thực hiện tốt  trong thời gian qua là tuyên truyền hiệu quả về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn (NNNDNT), thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp. Phát huy kết quả đã đạt được, Báo đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền góp phần xây dựng nông thôn mới

Với trên 83% dân số là nông dân, công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập để xóa đói giảm nghèo, tiến tới làm giàu cho nông dân luôn được các cấp ủy, chính quyền địa phương đặt lên hàng đầu. Cao Bằng có nhiều tiềm năng về phát triển kinh tế nông nghiệp, tuy nhiên, do địa hình khó khăn, trình độ dân trí chưa cao và không đồng đều giữa các vùng miền, cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn còn yếu kém..., nên kinh tế nông nghiệp phát triển chưa vững chắc, tiềm năng, lợi thế chưa được phát huy hiệu quả, sản xuất nông nghiệp còn mang tính nhỏ lẻ, đời sống của nhân dân vùng nông thôn còn nhiều khó khăn. Để xây dựng, phát triển nông nghiệp, nông thôn  toàn diện theo hướng hiện đại, vững chắc và ổn định, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình số 43, ngày 14/10/2008 thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về NNNDNT giai đoạn 2008 - 2010, tầm nhìn đến năm 2020; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II, xóa nhà tạm cho hộ nghèo, Nghị quyết 30a của Chính phủ..., huy động nguồn lực xây dựng  nông thôn, đồng thời, tập trung thực hiện các chương trình sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa.

Góp phần thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, trong những năm qua, Báo Cao Bằng đã bám sát nội dung của Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về NNNDNT, các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, đề án phát triển NNNDNT của tỉnh, tăng cường phối hợp với các  cấp, ngành chức năng và các điạ phương để triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền. Báo tập trung tuyên truyền đổi mới tư duy về phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp nhằm nâng cao trình độ, nhận thức của nhân dân, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn, huy động nguồn lực xây dựng nông thôn, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển sản xuất hàng hóa, hình thành các vùng sản xuất tập trung,  gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Trên cả 2 ấn phẩm là số báo thời sự thường kỳ và tờ Tin ảnh phục vụ đồng bào các dân tộc vùng cao thường xuyên duy trì các chuyên mục “Khuyến nông - khuyến lâm, “Bà con cần biết”, tuyên truyền,  phổ biến  kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về NNNDNT, cung cấp kiến thức KHKT để bà con áp dụng vào sản xuất. Đội ngũ phóng viên luôn bám sát cơ sở, đến các vùng sâu, vùng xa tìm hiểu thực tế, phát hiện, nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, cổ vũ mạnh mẽ   phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; nhân rộng những cách làm hay, huy động nguồn  lực trong nhân dân tham gia xây dựng nông thôn. Xuất hiện ngày càng  nhiều những mô hình sản xuất hiệu quả, những cá nhân ở vùng khó khăn hiến đất làm đường giao thông, xây nhà văn hóa... Nhân dân tích cực đóng góp  cùng với nguồn lực đầu tư của Nhà nước xây dựng kết cấu cơ sở hạ tầng nông thôn. Bên cạnh đó, Báo cũng chú trọng tuyên truyền, đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực, những bất cập trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Qua đó, góp phần giúp cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng, các địa phương điều chỉnh kịp thời những bất cập về chính sách, cách tổ chức thực hiện; khắc phục những khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn.

Công tác tuyên truyền đã góp phần quan trọng trong xây dựng, triển khai hiệu quả nhiều chương trình, dự án trọng điểm của tỉnh về phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, làm cho bộ mặt nông thôn của tỉnh ngày càng khởi sắc, kinh tế nông nghiệp ngày càng nâng cao chất lượng. Đến nay, 100%  xã  trên địa bàn tỉnh có đường ô tô đến trung tâm, 86 xã có đường ô tô  đạt tiêu chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới, 159 xã có điện lưới Quốc gia, 100% xã được phủ sóng điện thoại di động; hệ thống kết cấu hạ tầng khác, như: trường học, trạm y tế..., được đầu tư xây dựng, cơ bản hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng khu vực nông thôn, phát huy hiệu quả trong phát triển KT - XH. Đặc biệt, kinh tế nông nghiệp đã đạt được những kết quả khả quan theo hướng sản xuất hàng hóa, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, như: Vùng sản xuất thuốc lá nguyên liệu 3.500 ha, cung cấp thuốc lá sấy vàng cho các nhà máy sản xuất thuốc lá trong nước và xuất khẩu;  vùng mía nguyên liệu 2.900 ha cung cấp cho nhà máy sản xuất đường của  tỉnh, vùng mía nguyên liệu xuất khẩu 430 ha; vùng trúc sào 5.000 ha cung cấp 1,5 triệu cây trúc/năm cho các cơ sở sản xuất của tỉnh và trong nước; vùng hồi 5.000 ha, hằng năm cung cấp hàng nghìn tấn hoa hồi, tinh dầu hồi cho thị trường; vùng lạc 1.700 ha cung cấp lạc giống cho các tỉnh Bắc Trung bộ... Chăn nuôi cũng có bước phát triển mạnh; đặc biệt, đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao đã biết áp dụng KHKT, đầu tư chăn nuôi bò, lợn đen theo hướng hàng hóa đem lại thu nhập cao; giá trị sản xuất nông nghiệp có nơi đạt 100 triệu đồng/ha. Đời sống nhân dân khu vực nông thôn ngày càng được cải thiện, nhiều hộ đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

          Phát huy kết quả đạt được,  Báo Cao Bằng tiếp tục bám sát Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về NNNDNT, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010- 2015,  Nghị quyết số 11 - NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (CTMTQGXDNTM) giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020; các chương trình, kế hoạch xây dựng nông thôn mới của tỉnh để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng và duy trì thường xuyên chuyên mục “Xây dựng nông thôn mới” trên các loại ấn phẩm; tuyên truyền kịp thời các hoạt động triển khai thực hiện  CTMTQGXDNTM, kết quả đã đạt được và những hạn chế trong xây  dựng nông thôn mới ở các địa phương; các tiêu chí  trong quá trình thực hiện cần phải nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao... Đặc biệt, chú trọng tuyên truyền  mục đích, ý nghĩa, các nội dung, tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nâng cao nhận thức về vai trò chủ thể  của nông dân, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực  của mọi tầng lớp nhân dân, huy động mọi nguồn lực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Nói về hiệu quả tuyên truyền của Báo Cao Bằng, đồng  chí Nông Văn Khanh,  Bí thư Chi bộ xóm Bài Siêng, xã Phong Châu (Trùng Khánh) vui vẻ cho biết: Chi bộ và chính quyền xóm thường xuyên dùng Báo Cao Bằng, nhất là tờ Tin ảnh vùng cao làm tài liệu tuyên truyền trong các cuộc họp xóm. Thông tin trên báo đã giúp bà con kiến thức KHKT, học tập được nhiều kinh nghiệm phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa... Làm theo các gương “Người tốt, việc tốt” được Báo nêu, tôi đã hiến 75 m2 đất, gia đình ông Nông Văn Ngư hiến 100 m2 đất để  xóm xây nhà văn hóa; nhân dân trong xóm tích cực tham gia, hưởng ứng các chương trình phát triển KT - XH, các cuộc vận động tại địa phương, xây dựng xóm ngày một đi lên.

Niềm vui và  lòng  tin tưởng của nhân dân đối với chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, trong đó có sự góp phần quan trọng của công tác tuyên truyền chính là động lực để Báo Cao Bằng tiếp tục khắc phục mọi khó khăn, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao  hiệu quả công tác tuyên truyền, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới.

                                                               Hồng Vương
CDS

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh