Ngọc Côn nỗ lực về đích nông thôn mới năm 2020
Xác định Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, thời gian qua, với cách làm sáng tạo, phù hợp của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, bộ mặt nông thôn xã Ngọc Côn...
Xã Hoàng Tung (Hòa An) đạt 19 tiêu chí nông thôn mới
Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến ngày 26/12/2019, xã Hoàng Tung (Hòa An) được Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM; tỉnh kiểm tra công nhận đạt 19 tiêu chí NTM.
Nguyên Bình: Bình quân các xã đạt 9,11 tiêu chí nông thôn mới
Đến hết năm 2019, các xã của huyện Nguyên Bình bình quân đạt 9,11 tiêu chí nông thôn mới (NTM). Trong đó có 2 xã đạt 19 tiêu chí, 1 xã đạt 14 tiêu chí, các xã còn lại đạt 6 - 9 tiêu chí, không còn xã dưới 6...
Quảng Uyên: Tăng bình quân 1,4 tiêu chí nông thôn mới/xã
Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), năm 2019, huyện Quảng Uyên tăng bình quân 1,4 tiêu chí NTM/xã. Duy trì 1 xã đạt 19 tiêu chí, đang đề nghị xã Độc Lập đạt chuẩn NTM; 2 xã đạt 14 tiêu chí; 8...
Thành phố phấn đấu năm 2020 hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới
Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 - 2020 được Thành phố triển khai đối với 3 xã: Chu Trinh, Vĩnh Quang, Hưng Đạo. Đến nay, có 2/3 xã đạt 19/19 tiêu chí NTM. Thành phố tiếp tục duy trì, củng cố,...
Thông Nông: Đầu tư xây dựng 75 công trình hạ tầng kinh tế - xã hội
Năm 2019, huyên Thông Nông đầu tư trên 110 tỷ 719 triệu đồng xây dựng 75 công trình hạ tầng kinh tế - xã hội.
Khó khăn trong xây dựng nông thôn mới ở Quảng Lâm
Đến nay, Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tại xã Quảng Lâm (Bảo Lâm) đã đạt được một số kết quả tích cực với 11/19 tiêu chí NTM. Song, để bộ mặt nông thôn đổi thay rõ nét hơn, có thêm nhiều hộ dân thoát nghèo thì Chương...
Trà Lĩnh đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới
Với quan điểm xây dựng nông thôn mới (XDNTM) là nhiệm vụ lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn, huyện Trà Lĩnh...
Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng nông thôn mới
Xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong vận động nhân dân thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách của...
“Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới ở Trùng Khánh
Thực hiện lời dạy của Bác “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Trùng Khánh đã thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “dân vận khéo”, góp phần quan trọng củng cố hệ...
Lực lượng vũ trang huyện Nguyên Bình chung tay xây dựng nông thôn mới
Hưởng ứng phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới (XDNTM)” giai đoạn 2014 - 2019, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Nguyên Bình đã phát huy vai trò, trách nhiệm bằng nhiều việc làm...
Hoàng Tung nỗ lực xây dựng nông thôn mới
Xác định Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, thời gian qua, với cách làm sáng tạo, phù hợp của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể xã Hoàng Tung (Hòa An) trong tuyên...
Hòa An chuyển mình từ xây dựng nông thôn mới
Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới (XDNTM), kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Hòa An đã có nhiều khởi sắc, bộ mặt nông thôn đổi thay cơ bản, chất lượng cuộc sống của người dân từng bước...
“Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới ở Hạ Lang
Xác định “dân vận khéo” là một trong những yếu tố quyết định sự thành công trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM), cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể huyện Hạ Lang đã chú trọng đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động. Với...
Xây dựng nông thôn mới - hướng tới phát triển bền vững
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay, phần lớn các nhiệm vụ qua 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) của tỉnh, giai đoạn 2010 - 2020 đã đạt và vượt mục tiêu đề ra. Đây...