Nguyên Bình huy động 81 tỷ 676 triệu đồng xây dựng nông thôn mới
Từ đầu năm đến nay, huyên Nguyên Bình huy động 81 tỷ 676 triệu đồng xây dựng nông thôn mới (NTM) từ nguồn vốn Trung ương; nhân dân đóng góp 2.177 ngày công lao động, quy đổi thành tiền trên 391 triệu đồng.
Sức bật từ các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới
Các phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM) được triển khai sâu rộng trên địa bàn tỉnh đem lại những kết quả rõ rệt; tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Quảng Hòa huy động hơn 61 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới
Từ đầu năm đến nay, huyện Quảng Hòa huy động nguồn lực 61 tỷ 649 triệu đồng thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.
Thạch An huy động hơn 560,5 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới
Giai đoạn 2015 - 2020, huyện Thạch An huy động 560 tỷ 558 triệu đồng thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó, nhân dân đóng góp 3 tỷ 228 triệu đồng, 45.892 ngày công lao động, hiến 158.772 m2 đất xây dựng...
Hạ Lang di dời 621 chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở
Giai đoạn 2016 - 2019, huyện Hạ Lang di dời 621 chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở, góp phần thực hiện hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Khó khăn trong xây dựng nông thôn mới ở Bảo Lâm
Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), huyện Bảo Lâm đã huy động các nguồn lực, tuy nhiên, do điều kiện KT - XH còn khó khăn nên kết quả đạt được còn hạn chế. Để hoàn thành các mục tiêu của Chương trình, Bảo Lâm rất...
Trùng Khánh huy động trên 209 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới
Năm 2020, huyện Trùng Khánh huy động 209 tỷ 344 triệu đồng thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ hơn 135 tỷ 121 triệu đồng, Chương trình 135 trên 44 tỷ 277 triệu đồng, ngân...
Tái cơ cấu nông nghiệp bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới
Cũng như nhiều địa phương khác trong tỉnh, huyện Quảng Hòa đã và đang tích cực triển khai tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (XDNTM) với các nhóm giải pháp phù hợp với điều kiện của địa phương. Đến nay, sản xuất nông...
119 mô hình "Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch, xây dựng nông thôn mới”
Toàn tỉnh hiện có 119 chi hội phụ nữ xây dựng mô hình "Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch, xây dựng nông thôn mới (XDNTM)” hưởng ứng phong trào thi đua “Cao Bằng chung sức XDNTM”.
Cô Ngân nỗ lực xây dựng nông thôn mới
Đến nay, xã Cô Ngân (Hạ Lang) đạt 11/19 tiêu chí nông thôn mới (NTM). Đây là tiền đề quan trọng tạo động lực để cấp ủy, chính quyền và nhân dân tiếp tục nỗ lực, phấn đấu vươn lên xây dựng xã đạt chuẩn NTM theo kế hoạch đề...
Toàn tỉnh bình quân đạt 10,44 tiêu chí nông thôn mới/xã
Đến nay, toàn tỉnh bình quân đạt 10,44 tiêu chí nông thôn mới (NTM)/xã, 11/139 xã đạt 19 tiêu chí, giảm 9 xã so với năm 2019 do sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã; 7 xã đạt 15 - 19 tiêu chí; 45 xã đạt 10 - 14...
Quảng Hòa đầu tư trên 178 tỷ đồng xây dựng hạ tầng cơ sở
Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2015 - 2020, huyện Quảng Hòa đầu tư 178 tỷ 177 triệu đồng xây dựng 171 công trình hạ tầng cơ sở.
Bảo Lạc đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới
Sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (XDNTM), dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự đồng thuận của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, cơ...
Phong Châu phát huy vai trò của Đảng trong xây dựng nông thôn mới
Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) nhằm xây dựng nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại gắn với phát triển công nghiệp, dịch vụ thương mại và sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, Đảng bộ xã Phong Châu (Trùng...
Bảo Lạc huy động trên 230 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới
Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), năm 2020, huyện Bảo Lạc huy động 230 tỷ 344 triệu đồng XDNTM, trong đó, nguồn vốn sự nghiệp 33 tỷ 879 triệu đồng; nguồn vốn đầu tư 195 tỷ 465 triệu đồng.