Bạn đang xem: Trang chủ » Xã hội

Phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo của Đảng

Thứ bảy 01/08/2020 05:00

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác tuyên giáo (CTTG) của Đảng, phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương cội nguồn cách mạng, truyền thống tốt đẹp của ngành Tuyên giáo của Đảng, với sứ mệnh "đi trước, mở đường", đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, đội ngũ cán bộ Tuyên giáo của tỉnh đã và đang nỗ lực, hăng hái thi đua đóng góp trí tuệ, công sức vào sự nghiệp cách mạng của Đảng trên con đường đổi mới và hội nhập quốc tế; cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân xây dựng Đảng bộ Cao Bằng ngày càng vững mạnh, quê hương giàu đẹp, văn minh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thúy Anh trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng các cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngày 1/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam xuất bản tài liệu "Ngày quốc tế đỏ 1/8/1930", kêu gọi chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô-viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Tài liệu này gây dư luận rộng lớn trong xã hội lúc bấy giờ, thức tỉnh binh lính và dân chúng, động viên hàng trăm cuộc biểu tình của các tầng lớp nhân dân hưởng ứng chủ trương của Đảng, chống chủ nghĩa đế quốc.

Kể từ ngày 1/8 đến tháng 10/1930, trong cả nước đã nổ ra hàng trăm cuộc mít tinh, biểu tình của nhân dân. Từ đó, ngày 1/8 trở thành mốc lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa trong CTTG của Đảng. Năm 2000, Bộ Chính trị Trung ương Đảng (khóa VIII) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm là Ngày truyền thống công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng. Năm 2007, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm là Ngày truyền thống CTTG của Đảng.

Tháng 5/1948, Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Cao Bằng - tiền thân của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ngày nay chính thức được thành lập. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, ghi dấu son đậm nét trong quá trình xây dựng và phát triển CTTG Cao Bằng. Từ đây, tỉnh Cao Bằng chính thức có cơ quan tham mưu chuyên sâu cho Đảng về công tác tuyên huấn và trực tiếp chỉ đạo, thực hiện công tác tư tưởng trong toàn tỉnh. Trải qua nhiều tên gọi khác nhau, song về cơ bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là cơ quan tham mưu cho Đảng bộ tỉnh mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực: chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về CTTG của Đảng bộ tỉnh.

Qua 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, trước những đòi hỏi và yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng, sứ mệnh và trọng trách đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi CTTG của tỉnh không ngừng đổi mới cả về nội dung, hình thức và phương pháp công tác. Đội ngũ cán bộ làm CTTG của tỉnh có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, ngày càng trưởng thành về bản lĩnh chính trị, được đào tạo, trang bị về chuyên môn nghiệp vụ, luôn đoàn kết, sáng tạo, không ngại khó, ngại khổ, nỗ lực phấn đấu cho lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Điểm nổi bật của CTTG trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 là chủ động nghiên cứu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành hàng loạt Đề án, trong đó có đề án về “Đổi mới nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng giai đoạn 2017 - 2020”. Theo đó, kiện toàn, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng các cấp; chủ động biên soạn tài liệu học tập, tuyên truyền; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động có tính khả thi, sát với thực tiễn địa phương; đổi mới hình thức tổ chức các hội nghị tuyên truyền miệng, sơ tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng qua hình thức trực tuyến từ Trung ương kết nối đường truyền tới cấp tỉnh, huyện; mở rộng đối tượng học tập, rút ngắn thời gian quán triệt đến cấp cơ sở.

Triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" với nhiều cách làm sáng tạo, có ý nghĩa giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cao. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị hệ trung cấp, cao cấp cho trên 4.000 cán bộ quản lý, đảng viên; thi giảng viên lý luận chính trị giỏi, báo cáo viên giỏi các cấp; hoàn thành việc biên soạn và xuất bản các ấn phẩm lịch sử Đảng bộ tỉnh, lịch sử đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống ngành và các tài liệu tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng và văn hóa; tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chấn chỉnh, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong tham gia mạng xã hội; kiện toàn, mở rộng lực lượng đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội. Thực hiện hiệu quả Đề án về “Đổi mới nâng cao chất lượng nghiên cứu, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội phục vụ cho công tác lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp giai đoạn 2017 - 2020”. Tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng chính trị các hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa văn nghệ, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực khoa giáo...

Với nhiều hình thức phong phú, sinh động, CTTG góp phần tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực về các hoạt động kỷ niệm sự kiện, ngày lễ lớn của địa phương. Đặc biệt, đã và đang triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống trên quê hương cách mạng Cao Bằng, giai đoạn 2019 - 2025”. Qua đó, đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, giáo dục; từng bước thay đổi tư duy, nhận thức, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm phát huy truyền thống quê hương cách mạng; xác định ý chí quyết tâm, quyết liệt, vượt khó vươn lên của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tạo sự đột phá trong phát triển KT - XH, xây dựng Cao Bằng trở thành tỉnh năng động và phát triển. CTTG đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng hằng năm.

Trong giai đoạn hiện nay, nước ta đã và đang hội nhập sâu vào kinh tế thế giới với nhiều cơ hội nhưng cũng không ít khó khăn thách thức. Nhiều vấn đề mới đang được đặt ra đòi hỏi đội ngũ cán bộ làm CTTG của Đảng phải nêu cao bản lĩnh chính trị và vai trò tiền phong, gương mẫu của người cán bộ trên mặt trận tư tưởng của Đảng; chủ động bám sát thực tiễn, nắm bắt kịp thời, chính xác tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; tăng cường tính dự báo, giáo dục, thuyết phục, tham mưu cho cấp ủy giải quyết kịp thời các vấn đề bức thiết trong đời sống xã hội, nhất là các vấn đề, sự việc có tính chất phức tạp, nhạy cảm.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức CTTG trên tất cả các mặt công tác theo hướng gắn chặt lý luận với thực tiễn, hướng mạnh về cơ sở; nâng cao tính chủ động, sáng tạo và nhạy bén chính trị; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị làm CTTG; động viên, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt; góp phần quan trọng tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận cao trong toàn xã hội, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh