Bạn đang xem: Trang chủ » Xã hội

Nâng cao chất lượng công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội

Thứ sáu 03/08/2018 17:00

Công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội (DLXH) thời gian qua được tỉnh coi trọng với đội ngũ cộng tác viên DLXH từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên nắm bắt, phản ánh kịp thời tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tại địa phương, đơn vị. Qua đó giúp cấp ủy, chính quyền các cấp có thêm thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp, nảy sinh.


Công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội ở huyện Bảo Lạc giúp cấp ủy, chính quyền có thêm thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp, nảy sinh.

Thực hiện Kết luận số 100-KL/TW ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư (khóa XI) về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu DLXH, Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện Kết luận 100, Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tỉnh ủy ban hành Đề án số 06-ĐA/TU ngày 20/3/2017 về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, điều tra, nắm bắt, định hướng DLXH phục vụ cho công tác lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp giai đoạn 2017 - 2020. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thành lập Tổ tham mưu thực hiện Đề án, đội ngũ cộng tác viên DLXH cấp tỉnh; hướng dẫn Ban Tuyên giáo các huyện, Thành phố thành lập đội ngũ cộng tác viên DLXH, ban hành quy chế hoạt động của cộng tác viên DLXH cấp tỉnh, cấp huyện, Thành phố. Đến nay, xây dựng được đội ngũ cộng tác viên DLXH cấp tỉnh gồm 30 người, cấp huyện gồm 130 người, là những cán bộ, đảng viên có năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, am hiểu các lĩnh vực, có khả năng phát hiện, nắm bắt, xử lý thông tin, có khả năng đối thoại, thuyết phục, giải thích, định hướng thông tin DLXH.
Các đảng bộ, cơ quan, đơn vị, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm nâng cao hiệu quả công tác thông tin định hướng tư tưởng, DLXH bằng việc cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, thông tin thời sự trong nước, thế giới và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương qua các hội nghị báo cáo viên thường kỳ, các phương tiện truyền thông đại chúng, sinh hoạt thường kỳ của các cơ quan, đơn vị. Công tác bồi dưỡng cộng tác viên DLXH được quan tâm; năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tập huấn công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu DLXH cho 238 cán bộ phụ trách, cộng tác viên DLXH cấp tỉnh và cấp huyện, qua đó, cung cấp những kiến thức về công tác nghiên cứu DLXH, phương pháp nắm bắt, điều tra, định hướng DLXH; phối hợp tổ chức điều tra xã hội học về việc thực hiện 6 chương trình trọng tâm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ tỉnh. Trên cơ sở nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và nhân dân qua cuộc điều tra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện 6 chương trình trọng tâm.
Đội ngũ cộng tác viên DLXH phát huy vai trò là “tai mắt” của cấp ủy, chính quyền, quan sát, nắm bắt nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả tình hình tư tưởng và DLXH thông qua hội nghị giao ban định kỳ, qua điều tra, khảo sát, từ các phương tiện thông tin đại chúng; cung cấp nhiều thông tin quan trọng, đặc biệt những tin bức xúc, nổi cộm. Khi có thông tin về các vấn đề bức xúc, những vấn đề DLXH quan tâm do cộng tác viên DLXH cung cấp, Ban Tuyên giáo các cấp trực tiếp trao đổi, làm việc với các phòng, ban, ngành có liên quan; tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền kịp thời có những định hướng, quyết sách lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành sát với thực tế, góp phần ổn định tình hình kinh tế, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Mông Minh Giang, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bảo Lạc cho biết: Căn cứ vào định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và tình hình thực tế của địa phương, hằng tháng Ban Tuyên giáo Huyện ủy định hướng các nội dung cần nắm bắt DLXH trong tháng, chỉ đạo nắm DLXH đối với các vụ việc bức xúc, nổi cộm, những điểm nóng xảy ra trên địa bàn..., thông báo nhanh qua điện thoại hoặc bằng văn bản.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế công tác DLXH trên địa bàn vẫn còn một số hạn chế cần phải khắc phục. Việc thực hiện phản ánh, báo cáo những tin "nóng", bức xúc, nổi cộm, những phát sinh mới ở các ngành, địa phương, đơn vị còn hạn chế; không ít vấn đề "nóng" phản ánh chưa kịp thời, thậm chí không được phản ánh. Thông tin DLXH còn hạn chế về tính đa dạng, toàn diện; chất lượng thông tin phản ánh nhiều khi dựa trên thông tin mà các phương tiện thông tin đại chúng đã nêu; thông tin phản ánh có lúc còn lồng những suy nghĩ chủ quan cá nhân, khiến giá trị sử dụng của thông tin thấp. Chất lượng hoạt động của các cộng tác viên DLXH ở một số đơn vị, phòng, ban, ngành, đoàn thể còn hạn chế, công tác báo cáo định kỳ còn chậm, chất lượng chưa cao...

Nguyên nhân chủ yếu là do một số lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chưa nhận thức đúng về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của thông tin DLXH đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở địa phương, đơn vị. Nhiều cấp ủy chưa thực sự quan tâm tới chỉ đạo sử dụng, xử lý thông tin DLXH được phản ánh và phản hồi trở lại đối với cơ quan, cá nhân cung cấp thông tin. Đội ngũ lãnh đạo, chuyên viên làm công tác DLXH ở một số nơi không có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực DLXH. Đồng chí Nông Thị Hoa, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hà Quảng cho biết: Công tác DLXH là một công việc khó khăn và nhạy cảm, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh như hiện nay, trong khi khả năng nắm bắt, phân tích, dự báo của một số cộng tác viên còn hạn chế, nên việc nắm bắt DLXH có lúc không kịp thời; một số thông tin mới chỉ phản ánh được sự kiện, sự việc, thiếu phân tích, đánh giá; tính xác thực, độ tin cậy của một số thông tin chưa cao, thiếu tính phát hiện, dự báo, chưa đưa ra được những đề xuất, kiến nghị có tính thuyết phục, khả thi.  
Trong thời điểm hiện nay, các thế lực thù địch, phản động không ngừng tiến hành các hoạt động, âm mưu chống phá cách mạng nước ta bằng chiến lược "diễn biến hoà bình"; bên cạnh đó, sự bùng nổ thông tin một cách mạnh mẽ, sự phát triển vượt bậc của internet và mạng xã hội, việc nắm, định hướng thông tin đối với nhân dân là yêu cầu rất quan trọng. Các cấp cần tiếp tục nâng cao nhận thức trong Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể chính trị các cấp về vai trò, vị trí, chức năng và sự cần thiết phải nắm bắt DLXH; chỉ đạo, chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình tư tưởng để có biện pháp giải quyết kịp thời, đúng đắn các vấn đề bức xúc nảy sinh, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác DLXH bám sát thực tiễn của đời sống xã hội, hướng về cơ sở, hướng tới từng đối tượng cụ thể gắn với các sự kiện và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; coi trọng công tác đối thoại trực tiếp và giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân trên địa bàn. Chủ động dự báo trước những xu hướng, diễn biến nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; đề xuất bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách, giải quyết các vấn đề bức xúc, tạo sự đồng thuận trong Đảng và trong xã hội. Kiện toàn đội ngũ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ DLXH có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có khả năng nắm bắt, xử lý thông tin, thuyết phục, định hướng thông tin đối với DLXH.

Bài và ảnh: Hoàng Thu

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh