Bạn đang xem: Trang chủ » Xã hội

Cần tiếp tục nâng cao năng lực cho hệ thống chính trị cấp xã thông qua công tác đào tạo

Thứ hai 29/10/2018 06:00

Xác định hệ thống chính trị cấp xã có vai trò vô cùng quan trọng, là cấp trực tiếp thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tế đời sống, những năm qua, Cao Bằng đã quan tâm nâng cao năng lực cho hệ thống chính trị cấp xã thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị và kiến thức quản lý nhà nước. Tuy nhiên để nâng cao lượng và chất đối với cán bộ, công chức cấp xã cần đẩy mạnh toàn diện các mặt công tác để đạt được mục tiêu đề ra.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cấp ủy cơ sở Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Hạ Lang tổ chức tháng 8/2018. Ảnh: Quỳnh Anh

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII (2015 - 2020), Trường Chính trị Hoàng Đình Giong, các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện (các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng) đã nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, đa dạng hóa các hình thức đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của người học. Đến ngày 31/10/2017, tổng số cán bộ, công chức cấp xã toàn tỉnh Cao Bằng là 4.187 người. Trong đó cán bộ chuyên trách 2.028 người; công chức là 2.159 người. Số cán bộ, công chức cấp xã được đào tạo bồi dưỡng về trình độ lý luận chính trị: Cán bộ chuyên trách trung cấp 1.294 người, chiếm 63,81%; sơ cấp có 326 người (chiếm 16,07%), cao cấp có 13 người, chiếm 0,64%. Về kiến thức quản lý nhà nước: Có 1.454 cán bộ chuyên trách đã qua bồi dưỡng cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính hoặc quản lý nhà nước cho chính quyền cơ sở, chiếm 71,696%; đối với công chức xã có chứng chỉ 1.336 người, chiếm 61,88%.
Tuy nhiên, những năm qua, một số cấp ủy, chính quyền và cá nhân cán bộ, công chức cấp xã chưa nhận thức đúng đắn về công tác đào tạo, bồi dưỡng, chưa xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho đơn vị mình, thậm chí khi cán bộ, công chức có thông báo được đi đào tạo, bồi dưỡng, không tạo điều kiện cho đi học với lý do công việc không ai có thể thay thế được hoặc ngay bản thân cán bộ, công chức không muốn tham gia và từ chối đi đào tạo, bồi dưỡng với lý do bận công tác. Số cán bộ chuyên trách chưa qua đào tạo trung cấp lý luận chính trị là 395 người, chiếm 19,48%; đối với công chức chưa qua đào tạo có 1.215 người, chiếm 56,28%; sơ cấp có 540 người, chiếm 25,01%; trung cấp 404 người, chiếm 18,71%. Về kiến thức quản lý nhà nước, cán bộ chuyên trách chưa qua đào tạo, bồi dưỡng có 574  người, chiếm 28,304%; đối với công chức xã chưa có chứng chỉ 823 người, chiếm 38,12%. Như vậy số lượng cán bộ, công chức được đi đào tạo, bồi dưỡng chưa cao, trong những năm tới các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của tỉnh cần phải đào tạo 2.476 cán bộ, công chức cấp xã từ trình độ sơ cấp lý luận chính trị trở lên, trong đó có 721 cán bộ chuyên trách cần hoàn thiện trung cấp lý luận chính trị - hành chính, 1.755 công chức hiện nay cần phải đào tạo trình độ lý luận chính trị sơ cấp trở lên; cần bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cho 547 cán bộ chuyên trách và 823 công chức.
Qua số liệu trên, có thể thấy nhiệm vụ nặng nề của các cơ quan trong việc đào tạo, bồi dưỡng để chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Nhưng nhìn chung công tác đào tạo, bồi dưỡng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu như: năng lực của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng còn nhiều hạn chế, nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng còn rất lớn, việc thanh tra, kiểm tra còn nhiều bất cập và cơ sở vật chất tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng  còn thiếu và xuống cấp... Để đáp ứng tốt hơn yêu cầu về đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị và kiến thức quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức cấp xã, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cần phải nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền địa phương và cán bộ, công chức cấp xã về công tác đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu của cán bộ, công chức cơ sở.
Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, theo đó biên chế các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện sẽ thu gọn lại. Mặt khác do nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ, công chức cơ sở ngày càng cao, vì vậy đòi hỏi phải không ngừng nâng cao chất lượng của Trường, các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện và của từng giảng viên để đáp ứng yêu cầu giảng dạy. Trong đó yêu cầu các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng phải lập kế hoạch mở lớp thật khoa học, tránh tập trung vào cùng thời điểm, đảm bảo liên tục. Bên cạnh đó phải chú trong đến nâng cao năng lực cho các giáo viên và giảng viên. Các giảng viên phải có khả năng giảng dạy như có phông kiến thức rộng về nhiều ngành, lĩnh vực, kỹ năng giảng dạy đa dạng, nắm chắc quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Cần đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, công tác giảng dạy, quản lý đào tạo, bồi dưỡng... Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng chưa tiến hành thanh tra các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong tỉnh vì vậy việc xây dựng, thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và quản lý đào tạo của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đôi khi còn mang tính chủ quan và còn nhiều sai sót...
Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh. Nhìn chung cơ sở vật chất của Trường Chính trị Hoàng Đình Giong; Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện vẫn chưa thể đáp ứng được nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng...; tình trạng xuống cấp về cơ sở vật chất, thiếu phòng học, thiếu phòng ở kí túc xá, thiếu thư viện vẫn đang là cản trở lớn đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nói chung và cấp xã nói riêng.      
Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị và quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức cơ sở là nhân tố quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ mà Nghị quyết Trung ương lần thứ 7 khóa XII đã đề ra. Do đó, để thực hiện được mục tiêu nói trên, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã cần được đổi mới một cách cơ bản, toàn diện, đồng bộ, có hệ thống để hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thực sự trở thành giải pháp hữu hiệu nhất đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện chính quyền cơ sở góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng hệ thống chính trị các cấp của tỉnh.

Tô Vũ Ninh

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh