Ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc, TTHC thời kỳ phòng, chống dịch Covid-19 ​

Thứ ba 07/04/2020 10:00

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính (TTHC) thời kỳ phòng, chống dịch Covid-19.

Thực hiện Công văn số 2552/VPCP-KSTT ngày 2/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc tập trung ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc, TTHC thời kỳ phòng, chống dịch Covid-19. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, Thành phố tạm dừng việc tiếp nhận và giải quyết trực tiếp các TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Bộ phận Một cửa các cấp từ ngày 1 - 15/4/2020 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 31/3/2020. Căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương bố trí nhân sự tối thiểu và các điều kiện cần thiết cho việc phòng, chống lây nhiễm để giải quyết các TTHC cấp bách cho cá nhân, tổ chức.

Tập trung chỉ đạo quyết liệt việc giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Đẩy mạnh tuyên truyền mạnh mẽ, phổ biến sâu rộng dưới nhiều hình thức, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đã được cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh hoặc dịch vụ bưu chính công ích khi thực hiện TTHC; đặc biệt là trong thời gian Trung tâm Phục vụ hành chính công và Bộ phận Một cửa tạm dừng tiếp nhận, giải quyết TTHC trực tiếp.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Cao Bằng và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 phê duyệt danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020.

Chủ động bố trí tối đa cán bộ, công chức, viên chức sử dụng CNTT làm việc tại nhà; thực hiện triệt để việc gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng (qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành I-Office) theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 671/UBND-KSTT ngày 19/3/2020; đảm bảo hoàn thành việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cấp chính quyền trước ngày 30/6/2020 và chỉ tiêu xử lý hồ sơ công việc (trừ hồ sơ mật) trên môi trường mạng (60% đối với cấp tỉnh và 30% đối với cấp huyện).

Tổ chức họp, làm việc trực tuyến đối với các cuộc họp của cơ quan, đơn vị theo quy định tại Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các đơn vị cung cấp dịch vụ CNTT, dịch vụ bưu chính đảm bảo các điều kiện cần thiết để các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ. Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và nắm bắt kịp thời việc giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; kịp thời báo cáo UBND tỉnh danh sách các cơ quan, đơn vị chưa triển khai thực hiện kịp thời, gây chậm trễ trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thành việc tích hợp, cung cấp 30% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh trên Cổng dịch vụ Công quốc gia trong năm 2020 theo chỉ tiêu về cung cấp dịch vụ công trực tuyến được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020.

Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện kết nối, tích hợp dùng chung hệ thống thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, thuế, nộp phạt xử lý vi phạm hành chính, đóng bảo hiểm tự nguyện, bảo hiểm y tế và các nghĩa vụ tài chính khác trong giải quyết TTHC, thực hiện dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh.

Chủ tịch UBND các huyện, Thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn quản lý tăng cường triển khai có hiệu quả các nội dung theo văn bản. Bưu điện tỉnh, Viễn thông Cao Bằng đảm bảo các điều kiện về con người, kỹ thuật để đáp ứng thực hiện các nhiệm vụ được giao.

P.V

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh