Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Thứ sáu 14/08/2020 15:00

Tỉnh ủy vừa ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện thông báo Kết luận số 173-TB/TW ngày 6/4/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

Đồng bào dân tộc Mông đọc Tờ tin ảnh vùng cao Báo Cao Bằng. Ảnh: Lương Thanh

Sau hơn 7 năm thực hiện Kết luận số 29-KL/TW ngày 25/8/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Nhận thức của các cấp, ngành về vai trò, tầm quan trọng của việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng được nâng lên; nhiều tổ chức Đảng và đảng viên thực hiện tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; phong trào đọc và làm theo gương điển hình tiên tiến, kinh nghiệm hay, mô hình mới mà báo, tạp chí của Đảng đã nêu được duy trì; việc sử dụng báo chí của Đảng thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú.

Báo, tạp chí của Đảng đến với đông đảo cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, đáp ứng nhu cầu thông tin, nâng cao trình độ dân trí, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh vào cuộc sống.

Tuy nhiên, một số cấp ủy Đảng chưa nhận thức đầy đủ việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng; một số đơn vị đặt mua báo, tạp chí của Đảng chưa đảm bảo số lượng theo quy định, sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí không đúng mục đích. Việc đọc báo, sử dụng báo, tạp chí của Đảng tại một số chi bộ chưa đi vào nền nếp và hiệu quả chưa cao; nhiều chi bộ, đặc biệt là chi bộ dưới cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn chưa có cuốn Tạp chí Cộng sản. Một số ít cán bộ, đảng viên chưa quan tâm đọc báo, tạp chí của Đảng; chưa chủ động nghiên cứu, học hỏi nâng cao trình độ hiểu biết, phổ biến và “làm theo” gương điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm hay, mô hình mới mà báo chí đã nêu.

Để thực hiện tốt thông báo Kết luận số 173 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các huyện, Thành ủy, ban cán sự Đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh thực hiện nghiêm túc thông báo Kết luận số 173; nâng cao nhận thức, vai trò, ý nghĩa của báo, tạp chí của Đảng, coi đây là tài liệu sinh hoạt Đảng và công tác tuyên truyền quan trọng giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao trình độ lý luận chính trị, vận dụng kiến thức vào sản xuất, đời sống; động viên, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cán bộ, đảng viên, nhất là người lãnh đạo các cấp phải gương mẫu đọc báo, nghiên cứu báo, tạp chí của Đảng.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, xác định trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các cấp ủy về việc mua, đọc và làm theo báo Đảng; nâng cao hiệu quả sử dụng các tài liệu báo, tạp chí của Đảng phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương, đơn vị và mỗi cá nhân; đẩy mạnh phong trào đọc báo và làm theo báo, tạp chí của Đảng.

Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả phát hành báo, tạp chí của Đảng, đáp ứng nhu cầu thông tin, nghiên cứu của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Tích cực chỉ đạo đưa tiêu chí "Mua và đọc báo, tạp chỉ của Đảng" là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại thi đua hằng năm của các chi, đảng bộ cơ sở.

Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng ở các cấp; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với công tác mua, đọc báo, tạp chí của Đảng. Kiểm tra chặt chẽ việc cấp và sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng, bảo đảm sử dụng kinh phí đúng nguyên tắc, đúng mục đích.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông phát huy tốt vai trò định hướng, quản lý thông tin đối với các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn tỉnh.

P.V

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh