Thư kêu gọi ủng hộ xây dựng Quỹ "Hỗ trợ nông dân" tỉnh năm 2020

Thứ tư 01/04/2020 15:00

Kính gửi: Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; cơ quan Đảng, đơn vị hành chính, sự nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, hợp tác xã, các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh và toàn thể nhân dân tỉnh Cao Bằng.

Xây dựng và phát triển Quỹ "Hỗ trợ nông dân" là một chủ trương lớn, có ý nghĩa thiết thực của Đảng và Nhà nước, nhằm tạo thêm nguồn lực hỗ trợ nông dân, nhất là nông dân nghèo phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn. Qua hơn 20 năm hoạt động, Quỹ "Hỗ trợ nông dân" thuộc Hội Nông dân tỉnh luôn được các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân quan tâm ủng hộ, đóng góp; tính đến ngày 31/12/2019, Quỹ "Hỗ trợ nông dân" toàn tỉnh đang quản lý trên 51,16 tỷ đồng. Quỹ đã hỗ trợ cho trên 12.000 lượt hộ hội viên, nông dân được vay vốn đề đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định đời sống, thúc đẩy thực hiện có hiệu quả phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tuy nhiên, công tác vận động, xây dựng và phát triển Quỹ "Hỗ trợ nông dân" còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu vay vốn của hội viên và nông dân trong tỉnh. Hiện nay, đa số hộ nghèo của tỉnh là nông dân có cuộc sống vật chất, tinh thần gặp nhiều khó khăn rất cần sự chung tay giúp đỡ, hỗ trợ về vốn sản xuất để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Kết luận số 61-KL/TW, ngày 3/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020" và Quyết định số 673/QĐ-TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 - 2020"; phát huy những kết quả đạt được trong việc vận động ủng hộ, đóng góp xây dựng Quỹ "Hỗ trợ nông dân" tỉnh Cao Bằng trong những năm qua, Ban vận động Quỹ "Hỗ trợ nông dân" tỉnh Cao Bằng tiếp tục kêu gọi các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, đồng thuận toàn xã hội, tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ xây dựng Quỹ "Hỗ trợ nông dân" tỉnh Cao Bằng ngày càng phát triển, từ đó hỗ trợ được nhiều hộ vay vốn, nhân rộng mô hình sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực vào việc xóa đói, giảm nghèo ở địa phương.

Sự đóng góp các đơn vị, tổ chức, cá nhân được ghi nhận và xem xét, đánh giá xét thi đua khen thưởng cuối năm.

* Thời gian vận động đóng góp: Từ ngày 1/5/2020 - 25/11/2020 (kết thúc trước thời điểm xét thi đua của các đơn vị), trong đó, tháng 9/2020 là tháng cao điểm của cuộc vận động.

* Mức vận động đóng góp:

- Mỗi hộ gia đình: Đóng góp, ủng hộ từ 10.000,đ (mười nghìn đồng) trở lên.

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp lực lượng vũ trang (những người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước), đóng góp, ủng hộ ít nhất một ngày lương trở lên (tính theo mức lương đóng Bảo hiểm xã hội).

- Các tổ chức doanh nghiệp, hợp tác xã đóng trên địa bàn tỉnh: Đóng góp, ủng hộ ít nhất từ 1.000.000,đ (một triệu đồng) trở lên.

- Các nhà hảo tâm: Ủng hộ ít nhất 100.000,đ (Một trăm nghìn đồng) trở lên.

- Đối với cơ quan Trung ương đóng tại địa phương: Cơ quan đóng ở địa bàn nào thì ủng hộ theo địa bàn đó.

Mọi sự ủng hộ, đóng góp xây dựng Quỹ xin gửi về cơ quan Thường trực Ban vận động, Ban điều hành Quỹ “Hỗ trợ nông dân" tỉnh Cao Bằng (Hội Nông dân tỉnh) theo địa chỉ: Tổ 7, phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng hoặc gửi vào tài khoản số: 8314 201 011 640 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh thành phố Cao Bằng.

Ban vận động Quỹ "Hỗ trợ nông dân" tỉnh Cao Bằng rất mong các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng quan tâm đóng góp, ủng hộ Quỹ. Trên cơ sở kết quả vận động, Ban vận động Quỹ "Hỗ trợ nông dân" tỉnh sẽ chỉ đạo Ban điều hành Quỹ "Hỗ trợ nông dân" Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng thực hiện cho vay theo đúng quy định của điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ "Hỗ trợ nông dân" và hướng dẫn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Xin trân trọng cảm ơn!

          PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

Kiêm

           TRƯỞNG BAN VẬN ĐỘNG

  Triệu Đình Lê

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh