Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Thứ sáu 13/07/2012 14:00

Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 6/7/2012 về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Nội dung Chỉ thị như sau:

Trong thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã có nhiều cố gắng và đạt được những kết quả tích cực, quan trọng trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật. Các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân cơ bản đã được giải quyết ở các cấp, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp, khiếu kiện đông người, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, thời gian gần đây tình hình khiếu nại, tố cáo trên một số lĩnh vực có chiều hướng diễn biến phức tạp, nhất là trong lĩnh vực đất đai ở những nơi quy hoạch khu đô thị, đường giao thông, khu công nghiệp. Việc thực hiện Đề án đổi mới công tác tiếp công dân của Thủ tướng Chính phủ ở một số sở, ban, ngành và đơn vị, địa phương chưa nghiêm túc; một số cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chưa quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt việc tiếp và đối thoại với công dân, còn biểu hiện né tránh đùn đẩy trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; một số việc phức tạp còn để tồn đọng, chưa được giải quyết kịp thời; hiệu quả giải quyết khiéu nại tố cáo chưa cao; công tác tuyên truyền pháp luật về khiếu nại tố cáo chưa được chú trọng; đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ở các cấp chưa được thực sự quan tâm, còn thiếu và yếu về trình độ năng lực, chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

Để tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm chấn chỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt các nội dung sau:

1- Tiếp tục quán triệt thực hiện tốt các văn bản của Trung ương và của tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đã được ban hành như: Thông báo số 130-TB/TW ngày 10/01/2008 của Bộ Chính trị về tình hình, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo từ năm 2006 đến nay và giải pháp trong thời gian tới; Chương trình số 34-CT/TU ngày 25/4/2008 của Tỉnh ủy về thực hiện Thông báo số 130-TB/TW của Bộ Chính trị nhằm nâng cao hơn nữa về chất lượng, hiệu quả của công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; Thông báo số 307-TB/TW, ngày 10/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án đổi mới công tác tiếp công dân; Thông báo 402-TB/TU ngày 05/3/2010 của Thường trực Tỉnh ủy về thực hiện đề án đổi mới công tác tiếp dân. Đặc biệt là Đề án đổi mới công tác tiếp dân theo Quyết định số 858/QĐ-TTg ngày 14/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 2123/KH-UBND ngày 14/10/2010 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án đổi mới công tác tiếp dân. Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với các cấp chính quyền, đoàn thể trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân theo quy định, bố trí thời gian trực tiếp gặp và đối thoại với công dân, lắng nghe, kịp thời giải quyết đúng chính sách, pháp luật những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân và chịu trách nhiệm cá nhân đối với kết quả giải quyết công việc nếu có sai phạm.

3- Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc rà soát, thống kê những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài, có kế hoạch cụ thể tập trung giải quyết dứt điểm; những đơn thư chưa có quyết định giải quyết cuối cùng thì ra quyết định giải quyết cuối cùng, đơn thư đã có quyết định giải quyết cuối cùng nhưng vẫn khiếu nại thì cho rà soát lần cuối nếu có sai sót thì sửa chữa khắc phục, nếu đúng thì trả lời rõ cho người khiếu nại biết để chấp hành nghiêm túc quyết định, các cơ quan chức năng sẽ không xem xét lại các vụ việc khiếu nại đã có quyết định cuối cùng. Đồng thời tổ chức thi hành nghiêm túc, triệt để, các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực, nhất là đối với các vụ việc khi đã có Thông báo ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu còn vướng mắc hoặc chưa thống nhất trong quan điểm thì phải chủ động tìm biện pháp giải quyết, nếu vượt quá thẩm quyền phải xin ý kiến chỉ đạo của các cơ quan chức năng Trung ương, không để vụ việc tồn đọng kéo dài.

4- Các cấp, các ngành cần quan tâm xây dựng, kiện toàn, củng cố kịp thời công tác tổ chức, bố trí cán bộ trình độ, năng lực và tinh thần trách nhiệm làm công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo về số lượng và chất lượng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc tập trung xử lý các vụ việc tồn đọng, bức xúc kéo dài thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cấp mình, ngành mình. Những vụ việc thuộc thẩm quyền cần được thụ lý, giải quyết kịp thời đúng quy định của pháp luật, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Đối với các vụ việc tồn đọng, kéo dài đã được các cấp có thẩm quyền kết luận, các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật thì phải có kế hoạch chỉ đạo, phân công phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý, giải quyết nhanh chóng, dứt điểm.

5- Tăng cường công tác giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Cao Bằng, HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng của tỉnh trong công tác phối hợp việc giám sát đối với các cơ quan nhà nước, đoàn thể quần chúng để thực hiện tốt và thống nhất việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

6- Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong công tác vận động, hướng dẫn các hội viên, đoàn viên tự giác chấp hành pháp luật, xây dựng tinh thần đoàn kết, làm tốt công tác hòa giải, giải quyết những tranh chấp mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân từ cơ sở để hạn chế khiếu kiện đến các cơ quan nhà nước.

7- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo để người dân hiểu rõ nguyên nhân và nghĩa vụ của mình khi thực hiện khiếu nại, tố cáo.

8- Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo, chủ trì phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, các cơ quan liên quan có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Chỉ  thị này và định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

(Đã ký)

Hà Ngọc Chiến

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh