Tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

Thứ tư 20/03/2019 05:00

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, Thành phố về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước.

Bảo hiểm xã hội Thành phố đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.

Theo đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về cung cấp, quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ đến tất cả cán bộ, công chức; tuyên truyền, đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

Các cơ quan, đơn vị phải sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các loại hình giao dịch điện tử phục vụ quản lý, điều hành, xử lý công việc và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Trường hợp cơ quan, đơn vị đang sử dụng chữ ký số công cộng phải có kế hoạch chuyển sang sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ. Đối với các cơ quan, đơn vị chưa được cấp đầy đủ chứng thư số cần quan tâm chỉ đạo việc cung cấp các thông tin phục công tác đăng ký, cấp phát chứng thư số theo yêu cầu của Sở Thông tin và Truyền thông.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì triển khai công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức và năng lực chuyên môn của cán bộ, công chức trong việc sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh phối hợp các cơ quan, đơn vị triển khai cấp chứng thư số cho tổ chức, cá nhân. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các giao dịch điện tử phục vụ quản lý, điều hành, xử lý công việc và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Xem xét đưa tiêu chí về sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ là tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá, xếp loại mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị.

Văn phòng UBND tỉnh tham mưu phương án sử dụng chữ ký số đối với các văn bản thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Sở Nội vụ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đưa tiêu chí về sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ vào Bộ chỉ số chấm điểm cải cách hành chính và tiêu chí đánh giá bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm của tỉnh.

P.V

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh