Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi trên địa bàn tỉnh

Thứ ba 05/03/2019 14:00

UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2019.

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2019

Trong những năm qua, các cấp, các ngành đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi, góp phần phát triển đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi vẫn còn diễn biến phức tạp; công tác chỉ đạo, giám sát dịch bệnh, quản lý giết mổ gia súc, gia cầm, vệ sinh an toàn thực phẩm có lúc, có nơi chưa đồng bộ đã làm giảm hiệu quả phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi; hoạt động mua bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật tiếp tục được mở rộng làm cho nguy cơ lây lan dịch bệnh ngày càng cao. Từ đầu năm 2019, dịch bệnh lở mồm long móng gia súc đã xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước; bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại tỉnh Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng và có nguy cơ lây lan ra các địa phương khác. Tại tỉnh Cao Bằng, dịch bệnh lở mồm long móng đã xảy ra tại các huyện Bảo Lạc, Hòa An, Thạch An, Trùng Khánh và Thành phố; các địa phương đã bắt buộc tiêu hủy hơn 100 con lợn.

Để chủ động triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do dịch bệnh gây ra, đảm bảo sự tăng trưởng bền vững đàn gia súc trên địa bàn tỉnh, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng dân cư, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, Thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành liên quan hiện tốt các nội dung sau:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Cao Bằng, Báo Cao Bằng tăng cường công tác tuyên truyền về lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng dịch cho vật nuôi; các bệnh bắt buộc phải tiêm phòng; các bệnh không thuộc diện phải tiêm phòng bắt buộc, song cần khuyến khích tiêm phòng; cơ chế, chính sách về hỗ trợ vắc xin, hỗ trợ tiền công tiêm phòng... Để người dân hiểu rõ và thực hiện tiêm phòng cho vật nuôi.

b) Chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nói chung, đặc biệt là các bệnh nguy hiểm như: dịch tả lợn châu Phi, cúm gia cầm, lở mồm long móng... đã xảy ra và có nguy cơ xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh. Kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh động vật cấp tỉnh đúng theo quy định tại Quyết định số 16/2016/QĐ-TTg, ngày 29/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thành lập và tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp; các giải pháp để chỉ đạo thực hiện phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi có hiệu quả.

Chuẩn bị đầy đủ, kịp thời các loại vắc xin, hóa chất, vật tư cần thiết phục vụ cho công tác tiêm phòng cho vật nuôi trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn kỹ thuật tiêm phòng, kỹ thuật sử dụng, bảo quản vắc xin và xử lý các tình huống trong tiêm phòng.

c) Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y:

- Tăng cường công tác giám sát dịch bệnh tại cơ sở nhằm phát hiện và xử lý kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra.

- Phối hợp với các ngành, lực lượng chức năng có liên quan tăng cường công tác kiểm tra về phòng, chống dịch bệnh động vật; kiểm dịch vận chuyển; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng, kiện toàn mạng lưới thú y viên xã đảm bảo về số lượng, chất lượng nhằm đáp ứng được yêu cầu phòng, chống dịch bệnh động vật tại cơ sở.

2. Sở Y tế

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trên động vật có khả năng lây sang người như: cúm gia cầm, dại, nhiệt thán, liên cầu khuẩn lợn...

- Chỉ đạo đơn vị trực thuộc phát huy hiệu quả quy chế phối hợp theo Thông tư liên tịch số 16/2013/TTLT-BỸT-BNN&PTNT, ngày 27/5/2013 giữa Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Sở Tài chính: Tham mưu cho UBND tỉnh đảm bảo đủ nguồn kinh phí để kịp thời phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

4. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh) theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi địa bàn hoạt động chỉ đạo các lực lượng chức năng trực thuộc phối hợp với UBND cấp huyện, cấp xã tổ chức tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật. Tổ chức thực hiện kiểm soát mua bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật nội địa và khu vực biên giới đúng theo các quy định của Nhà nước đối với từng thời điểm (trước khi xảy ra dịch, trong thời gian có dịch bệnh trên động vật); xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp vi phạm.

5. UBND các huyện, Thành phố

- Tổ chức thực hiện tốt các kế hoạch của UBND tỉnh: Kế hoạch số 4311/KH-UBND, ngày 26/12/2018 về hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Kế hoạch số 139/KH-UBND, ngày 11/1/2019 về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2019; Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 11/1/2019 về thực hiện Chương trình khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2019 - 2021. Bố trí thêm kinh phí để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi của địa phương.

- Kịp thời thành lật Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh động vật cấp huyện và chỉ đạo UBND cấp xã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh cấp xã đúng theo quy định tại Quyết định số 16/2016/QĐ-TTg, ngày 29/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thành lập và tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp; phân công nhiệm vụ, địa bàn phụ trách cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo.

- Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng Kinh tế Thành phố), Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Khuyến nông; UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác giám sát, báo cáo dịch bệnh, tiêm phòng, khử trùng tiêu độc; hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn nhằm ngăn chặn dịch bệnh phát sinh.

- Chỉ đạo xử lý các trường hợp vi phạm hành chính về lĩnh vực chăn nuôi; tiêm phòng vắc xin; kinh doanh vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn theo quy định tại Nghị định số 64/2018/NĐ-CP, ngày 7/5/2018 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản.

- Có cơ chế tạo điều kiện để thu hút các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung; cơ sở giết mổ nhỏ lẻ đảm bảo quy định vệ sinh thú y. Chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện hiệu quả việc quản lý các cơ sở giết mổ, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn.

- Chỉ đạo UBND cấp xã xây dựng kế hoạch tiêm phòng chi tiết đến từng thôn, xóm, tổ dân phố; tổ chức họp dân quán triệt kế hoạch tiêm phòng, trách nhiệm của chủ vật nuôi trong việc phòng, chống dịch bệnh động vật; công khai kết quả tiêm phòng tại thôn, xóm để nhân dân kiểm tra, giám sát kết quả tiêm phòng.

- Chủ tịch UBND các huyện, Thành phố chỉ đạo, kiểm tra, thẩm định kết quả và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả tiêm phòng và quản lý sử dụng vắc xin; công tác phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi trên địa bàn.

6. Đài Phát thanh - Truyền hình Cao Bằng, Báo Cao Bằng chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng chuyên đề, phóng sự tuyên truyền về lợi ích của công tác tiêm phòng, phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi, chính sách hỗ trợ của tỉnh trong công tác thú y để người dân biết và tích cực, chủ động thực hiện nhằm phát triển chăn nuôi hiệu quả, bền vững.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng, Hội Nông dân tỉnh và các tổ chức đoàn thể phối hợp với UBND các huyện, Thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, đảm bảo an toàn vệ sinh thú y nhằm hạn chế thiệt hại, thúc đẩy phát triển chăn nuôi của tỉnh.

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh