Phát động đợt TĐĐB lập thành tích chào mừng ĐHĐB Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng ​

Thứ ba 25/02/2020 18:00

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lấn thứ XIII.

Nhằm đẩy mạnh các phong trào Thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đồng thời, phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong đợt thi đua để phổ biến, học tập, nhân rộng.

Theo đó, đợt thi đua đặc biệt được triển khai sâu rộng, chất lượng, hiệu quả ở các cấp, ngành, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động gắn với các nội dung cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm, hành động cụ thể góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện văn hóa và đạo đức công vụ; cải tiến lề lối làm việc, tác phong, phong cách công tác, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Huy động các nguồn lực chung tay xây dựng Cao Bằng; có những công trình, phần việc cụ thể, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thời gian thực hiện đợt thi đua từ ngày phát động đến tháng 9/2020. Thời gian tổng kết đợt thi đua gắn với dịp tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đối tượng tham gia thi đua gồm: các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang; các huyện, Thành phố; các xã, phường, thị trấn; xóm, tổ dân phố; các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, Thành phố; doanh nghiệp, hợp tác xã; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ, người lao động, công nhân, hộ gia đình và nhân dân trên địa bàn tỉnh đạt tiêu chuẩn theo quy định.

Sở Nội vụ chủ trì hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp tổ chức triển khai thực hiện đợt thi đua; thẩm định hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng theo quy định. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp xây dựng báo cáo đánh giá tổng kết đợt thi đua và tổng hợp, xây dựng báo cáo tổng kết đợt thi đua trên địa bàn toàn tỉnh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan, đơn vị, cơ quan thông tin, tuyên truyền đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về đợt thi đua đặc biệt, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Chỉ đạo việc tăng cường tuyên truyền về đợt thi đua đặc biệt, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các ấn phẩm báo chí. Tổ chức tuyên truyền lồng ghép về đợt thi đua đặc biệt, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt tại hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch triển khai đợt thi đua sát với tình hình thực tế gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2020 của từng đơn vị; căn cứ nội dung của đợt thi đua để quy định số lượng, tiêu chuẩn khen thưởng phù hợp nhằm khuyến khích, động viên các tập thể, cá nhân tích cực tham gia đợt thi đua. Xét đề nghị khen thưởng hoặc khen thưởng theo thẩm quyền đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong đợt thi đua theo quy định...

P.V

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh